Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, määräaikainen asiantuntijan (17 kpl), työavain KANSLIA-01-57-22

HEL 2023-001389
More recent handlings
Case 23. / 267 §

Oikaisuvaatimus palveluesihenkilön, työhön kuntouttavat palvelut 2 päätökseen 10.02.2023 § 2 asiantuntijan virkaan ottamisesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä palveluesihenkilön, työhön kuntouttavat palvelut 2, päätöksestä 10.02.2023, § 2 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen kumoamiseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen palveluesihenkilön, työhön kuntouttavat palvelut 2, päätöksestä 10.02.2023, § 2, jolla palveluesihenkilö, työhön kuntouttavat palvelut 2, päätti 17 määräaikaisen asiantuntijan virkaan ottamisesta työhön kuntouttaviin palveluihin.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Kuntalain 137 §:n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntalain 140 §:n 3 momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimus on tehty perustuen asianosaisuuteen ja se on saapunut 21.2.2023 Helsingin kaupungin kirjaamoon. Pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa 10.2.2023. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa.

Hallintolain 34 §:n asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen mukaan palveluesihenkilön, työhön kuntouttavat palvelut 2, tekemä virkaan ottamispäätös 10.02.2023, § 2 on kumottava ja haku on suoritettava uudelleen. Oikaisuvaatimuksen tekijän katsoo, että hänet olisi tullut kutsua haastatte-luun työkokemuksensa perusteella, koska hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että virkavalinnan eduksi luetaan kokemus monialaisesta työskentelystä, työhön kuntouttamisesta ja työllisyydenhoidon tehtävistä sekä ohjaavasta asiakaspalvelutyöstä.

Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan virkavalinnassa ei ole noudatettu määräyksiä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) säädetystä kiintiösäännöstä ja asiantuntijan virkavalinnat työhön kuntouttaviin palveluihin ovat olleet sen vuoksi virheelliset, koska yhteensä 17 määräaikaiseen virkaan valittiin 16 naista ja yksi mies.

Asianosaisen vastine

Asianosaisia, eli virkaan valittuja ********** on kuultu ennen asian ratkaisua.

Asianosainen ********** on antanut kirjallisen vastineen oikaisuvaatimukseen, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Viran nimitysperusteet ja kelpoisuusvaatimukset

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentissa todetaan, että virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Työhön kuntouttavien palveluiden asiantuntijan virankelpoisuus-vaatimus oli alempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava osaaminen. Lisäksi työhön kuntouttavien palveluiden asiantuntijalta odotettiin hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa ja hyvää englannin kielen suullista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin tai muun kielen taitoa.

Muodollisen kelpoisuusvaatimuksen lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, itsenäistä ja kehittämisorientoitunutta työskentelyotetta sekä hyviä ongelmanratkaisutaitoja. Lisäksi eduksi ilmoitettiin luet-tavan kokemus monialaisesta työskentelystä, työhön kuntouttamisesta ja työllisyydenhoidon tehtävistä sekä ohjaavasta asiakaspalvelutyöstä.

Valintamenettely

Asiantuntijan virat ovat olleet julkisesti haettavana ajalla 3.1.2023-

17.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä osoitteessa helsinkirekry.fi. Hakuilmoitus oli lisäksi esillä TE-palveluiden sivuilla sekä monster.fi ja duunitori.fi -palveluissa.

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 105 henkilöä. 95 haki-jaa täyttivät asetetut kelpoisuusvaatimukset.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 35 hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin hakijat, joilla hakemusten perusteella arvioitiin olevan soveltuvaa kokemusta ohjaavasta asiakaspalvelu-työstä.

Koulutuksen ja työkokemuksen, hakuasiakirjojen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella määräaikaisen asiantuntijan virkoihin valittiin 17 haki-jaa, joilla arvioitiin olevan parhaat edellytykset asiantuntijan viran hoitamiseen.

Virkaan valittujen haastatteluissa korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, itsenäisen ja kehittämisorientoitunut työskentelyote sekä hyvät ongelmanratkaisutaidot.

Virkaan valituilla henkilöillä on vahvaa kokemuksen monialaisesta verkostoyhteistyöstä, kuntoutuksen kentästä sekä käytännön työkokemusta ohjaavasta ja motivoivasta asiakastyöstä.

Päätöksen perusteleminen ja virkaan valinnalle asetettujen edellytysten täyttyminen

Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaiset yleiset nimitysperus-teet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lain esitöiden yksityiskohtaisten perustelujen (HE 1/1998 vp, s. 180) mukaan taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät.

Hakijoita perustuslain 125 §:n 2 momentin perusteella vertailtaessa on nimitysperusteita oikeuskäytännön mukaan arvioitava kokonaisuutena, jossa koulutuksen ja työkokemuksen ohella on otettava huomioon myös hakijan viran hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet (KHO 2005:44).

Ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännön perusteella virkaan nimittävällä on harkintavaltaa muun ohella sen suhteen, miten virkaan kuuluvien tehtävien asettamia vaatimuksia ja hakijoiden ansioita painotetaan. Tämä koskee myös esimerkiksi hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen sekä viran tehtäviin perehtyneisyyden keskinäistä painotusta hakijoita vertailtaessa. (AOA sij. 5.10.2017, dnro EOAK/3992/2017)

Palveluesihenkilön, työhön kuntouttavat palvelut 2, valintapäätöksen perusteluista käy ilmi, että hakemuksen jätti 105 hakijaa, joista 95 hakijaa täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Viranhakumenettelyn luonteeseen kuuluu se, että vain osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin sekä muihin rekrytointiprosessin vaiheisiin.

Haastatteluun kutsuttiin jo edellä todetun mukaisesti ne hakijat, joilla arvioitiin hakemusasiakirjojen perusteella tehdyn vertailun pohjalta olleen soveltuvaa kokemusta ohjaavasta asiakaspalvelu-työstä. Kutsut haastatteluun lähetettiin anonyymin yhteenvedon perusteella siten että hakemuksien arvioijat eivät etukäteen tienneet hakijan nimeä, ikää, sukupuolta tai äidinkieltä. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ollut hakemuksessaan tuonut ilmi kokemusta tai osaamista ohjaavasta asiakaspalvelutyöstä, jota arvioitiin haastatteluvalintaa tehtäessä.

Kunnan viranomaisella on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta valita kenet tahansa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista. Tätä harkintavaltaa kaventavat perustuslain 125.2 §:n yleiset nimitysperusteet. Perustuslain säännös edellyttää hakijoiden ansioiden vertailua, joka on suoritettu asiantuntijaa valittaessa. Niin suhteessa hakuilmoituksessa ilmoitettuihin edellytyksiin kuin hakijoiden keskinäisessä vertailussa virkaan valittujen henkilöiden on katsottu olevan ansioituneimpia ja omaavan siten parhaat edellytykset asiantuntijan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on lisäksi esittänyt, että valinnassa olisi tullut ottaa huomioon, että valtion ja kuntien suunnittelu- ja päätöksentekoelimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a.1 §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointi-alueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Palveluesihenkilön, työhön kuntouttavat palvelut 2, päätös 10.2.2023, § 2 koskee 17 määräaikaiseen virkaan nimittämistä asiantuntijaksi työhön kuntouttaviin palveluihin eikä tasa-arvolain 4 a §:n mukainen 40 prosentin kiintiö naisista ja miehistä koske virkoihin nimittämistä.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Virkaan valitut ovat täyttäneet viralle asetetun muodollisen kelpoisuusvaatimuksen, yleisten nimitysperusteiden asettamat vaatimukset sekä muut hakuilmoituksessa esitetyt edellytykset.

Hakijoiden ansiovertailu on suoritettu asianmukaisesti ja päätös on perusteltu hallintolain edellyttämällä tavalla. Virkaan ottaminen on perustunut hakijoiden vertailuun, jossa koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi on otettu huomioon haastattelussa esille tulleet seikat sekä hakijoiden viran hoidon kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Päätöksessä on selvitetty valituksi tulleen koulutus, työkokemus sekä muut valintaan vaikuttaneet objektiivisesti osoitettavissa olevat ansiot ja seikat. Virkaan on valittu kokonaisarvioinnin perusteella hakuilmoituksen kelpoisuusvaatimukset ja muut edellytykset parhaiten täyttävä eli ansioitunein hakija.

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että palveluesihenkilö, työhön kuntouttavat palvelut 2, olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä. Palveluesihenkilön, työhön kuntouttavat palvelut 2, päätös ei ole lainvastainen, eikä se ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, ja se on tarkoituksenmukainen. Oikaisuvaatimus tulee näin ollen hylätä perusteettomana.

Close

Keskushallinto Kaupunginkanslia Elinkeino-osasto Työvoima ja maahanmuutto Työhön kuntouttavat palvelut 2 Palveluesihenkilö, Työhön kuntouttavat palvelut 2 10.02.2023 § 2

Päätös

Palveluesihenkilö, työhön kuntouttavat palvelut 2 päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella henkilöt

**********

asiantuntijan määräaikaisiin virkoihin työhön kuntouttaviin palveluihin 13.2. lukien.

Viran tehtäväkohtainen palkka on 2847,22 € euroa.

Virantoimitus jatkuu 31.12.2024 saakka. Virkaan valittavien kanssa sovitaan erikseen päivämäärästä, jolloin he ottavat viran vastaan.

Virkaan valituille määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava koeaika, joka on kuusi kuukautta tai puolet palvelussuhteen kestosta. Mikäli viranhaltija siirtyy Helsingin kaupungilla toiseen virkasuhteeseen, peräkkäisissä määräaikaisissa virkasuhteissa ei määrätä uutta koeaikaa, elleivät viranhaltijan tehtävät tai asema muutu.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Mikäli tehtävästä toiseen siirtyvä henkilö on aiemmin jo esittänyt selvityksen terveydentilastaan, esihenkilö voi päättää, ettei työhöntulotarkastusta tarvita.

Päätöksen perustelut

Asiantuntijan virat ovat olleet julkisesti haettavana ajalla 3.1.2023-17.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä osoitteessa helsinkirekry.fi. Hakuilmoitus oli lisäksi esillä TE-palveluiden sivuilla sekä monster.fi ja duunitori.fi -palveluissa. Virka sijoittuu palvelussuhteen alkaessa työllisyyden kuntakokeilun työhön kuntouttaviin palveluihin.

Kansliapäällikön 3.3.2021, 56 §:n tekemän päätöksen toimivallan siirtämisestä keskushallinnossa kanslian henkilöstöasioihin liittyvässä päätöksenteossa mukaan määräaikaiseen virkaan ottaa ko. viralle määritelty lähin virassa oleva esihenkilö. Asiantuntijan tehtävän osalta määräaikaiseen virkaan ottaa palveluesihenkilö **********

Viranhaltijan tehtävänä ovat asiantuntijan tehtävät työllisyyden kuntakokeilun työhön kuntouttavissa palveluissa. Asiantuntija tukee asiakkaitaan kuntoutumaan työhön tai opiskeluun. Hän toimii itsenäisesti monialaisissa verkostoissa ja etsii asiakkaalle ratkaisuja työhön kuntoutumisen tueksi. Asiantuntija luo asiakkaalle palveluprosessin, jossa on otettu huomioon myös lainsäädäntö ja työttömyysturvan kokonaisuus.

Asiantuntijan viran kelpoisuusvaatimuksena on alempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava osaaminen.

Haettavana olleen asiantuntijatehtävän hoidossa edellytettiin hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa ja hyvää englannin kielen suullista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin tai muun kielen taitoa.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi asiantuntijalta odotettiin hakuilmoituksessa hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, itsenäistä ja kehittämisorientoitunutta työskentelyotetta sekä hyviä ongelmanratkaisutaitoja.

Eduksi luettiin kokemus monialaisesta työskentelystä, työhön kuntouttamisesta ja työllisyydenhoidon tehtävistä sekä ohjaavasta asiakaspalvelutyöstä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa hakemuksen jätti 105 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 95 hakijalla. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 35 hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin hakijat, joilla hakemusten perusteella arvioitiin olevan soveltuvaa kokemusta ohjaavasta asiakaspalvelutyöstä. Hakemuksia arvioivat palveluesihenkilö ********** palveluesihenkilö ********** HR asiantuntija ********** sekä HR suunnittelija **********

Kaksi hakijaa veti hakemuksensa pois ennen haastatteluita. Kolme hakijaa veti hakemuksensa pois haastattelujen jälkeen.

Haastattelut suorittivat ajalla 23.1–30.1.2023 palveluesihenkilö ********** palveluesihenkilö ********** HR asiantuntija ********** sekä HR suunnittelija **********

Kärkihakijoiden vertailu

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

Kärkihakijoiden arviointi

Kaikilla haastatelluista on kelpoisuusehdoissa edellytetty alempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava osaaminen sekä tehtävän edellyttämä kielitaito.

Koulutuksen ja työkokemuksen, hakuasiakirjojen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella parhaat edellytykset asiantuntijan viran hoitamiseen on hakijoilla

**********

Lisäksi hakijat ovat rekrytointiprosessin aikana antaneet monipuolisimman kuvan kyvystään työskennellä asiantuntijana Helsingin työllisyyden kuntakokeilussa.

Valittujen haastatteluissa korostui hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, itsenäisen ja kehittämisorientoitunut työskentelyote sekä hyvät ongelmanratkaisutaidot.

Valituilla hakijoilla oli vahvaa kokemuksen monialaisesta verkostoyhteistyöstä, kuntoutuksen kentästä sekä käytännön työkokemusta ohjaavasta ja motivoivasta asiakastyöstä.

Palveluesihenkilö työhön kuntouttavat palvelut 2, katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on hakijoilla

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Carita Saarinen, Palveluesihenkilö, puhelin: 310 28518

carita.saarinen@hel.fi
Close

This decision was published on 11.05.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Carita Saarinen, palveluesihenkilö, puhelin: 09 310 28518

carita.saarinen@hel.fi

Attachments

1. Täydennys oikaisuvaatimukseen
2. Asianosaisen vastine

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.