Oikaisuvaatimus, valvonnan perusmaksu, T:mi Kannel Gym

HEL 2023-001470
More recent handlings
§ 21

Päätös terveydensuojelulain mukaisista valvonnan perusmaksuista Kannel Gym T:mi

Yksikön päällikkö

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päättää hylätä toimija Kannel Gym T:mi:n oikaisuvaatimuksen terveydensuojelulain mukaisista valvonnan perusmaksuista, laskun numero 2890065153 ja laskun numero 2890065152.

Päätöksen perustelut

Tausta

Kannel Gym T:mi on hakenut oikaisua terveydensuojelulain (763/1994, muutettu 1187/2021) 50 §:n mukaisiin valvonnan perusmaksuihin toimipaikkoihin Kuntosali Vallilan Holvi ja Kuntosali Punttis Töölö. Kannel Gym T:mi vaatii valvonnan perusmaksujen alentamista tai poistamista kokonaan vuodelta 2023, koska toimija pitää summaa täysin kohtuuttomana.

Kuuleminen

Kannel Gym T:mi on kuultu hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti ennen asian ratkaisemista. Toimija on antanut vastineensa 1.3.2023. Vastineen mukaan ympäristöpalveluiden perimät maksut valvontasuunnitelman mukaisesta tarkastuksesta ja terveydensuojelulain mukaiset perusmaksut vuosilta 2022 ja 2023 ovat täysin kohtuuttomat suhteessa yrityksen liiketoiminnan kokoon ja tulokseen. Lisäksi toimija kokee, että tarkastusmaksujen tulisi sisältyä valvonnan perusmaksuun.

Perustelut

Terveydensuojelulain 50 §:n 1 momentin mukaan kunta perii vuosittain 150 euron suuruisen valvonnan perusmaksun terveydensuojelulain liitteessä luetellun toimipaikan tai toiminnon harjoittajalta.

Hallituksen esityksessä laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta (HE 140/2021) todetaan, että liitteessä mainittujen toimipaikkojen ja toimintojen perusmaksuvelvollisuus on rajattu sitten, että maksuvelvollisia ovat ne toiminnot, jotka ovat laajuudeltaan ja terveydelliseltä riskiltään sellaisia, että vuosimaksu on valvontatarpeeseen nähden oikeasuhtainen. Terveydensuojeluviranomaiselle ei ole harkintavaltaa siinä, periikö se valvonnan perusmaksun vai ei, vaan harkinta maksuvelvollisista toiminnoista on tehty lakia säädettäessä.

Kannel Gym T:mi harjoittaa terveydensuojelulain liitteen 2 kohdassa mainittua yleisölle avointa kuntosalitoimintaa kahdessa eri toimipaikassa. Terveydensuojelulain 50 § ja lain liite eivät mahdollista poikkeuksen tekemistä toimijan harjoittaman toiminnan osalta, vaan niiden mukaisesti toimijalta on perittävä 150 euron suuruinen valvonnan perusmaksu jokaisesta toimipaikasta.

Valvonnan perusmaksun lisäksi terveydensuojelulain 50 a §:n mukaisesti kunta perii hyväksymänsä taksan mukaisen maksun 13 ja 18 a §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten käsittelystä, 18 §:ssä tarkoitetun hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelystä sekä mainituissa pykälissä tarkoitettuihin toimintoihin kohdistuvista 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista ja asiakirjatarkastuksista.

Edellä mainituista syistä terveydensuojeluviranomaisen on hylättävä oikaisuvaatimus.

Tiedoksianto

Päätös annetaan toimijalle tiedoksi saantitodistuksella

Sovelletut säännökset

Terveydensuojelulaki (763/1994) 50, 56 §
Hallintolaki (434/2003) 34, 49 g §

This decision was published on 09.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä

  • päätös johon vaaditaan oikaisua joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi
  • todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisesta
  • asiamiehen valtakirja
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä perittävä maksu

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Close

Ask for more info

Anna Petäjäniemi, vs. terveysinsinööri, puhelin: 09 310 32059

anna.petajaniemi@hel.fi

Decisionmaker

Heidi Öjst
yksikön päällikkö

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k
2. Lasku 2890065152
3. Lasku 2890065153

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.