Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, L'abc del Gusto di Bruno e ScisciI Paolo snc

HEL 2023-001482
More recent handlings
§ 5

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen L’abc Del Gusto Di Bruno e Scisci Paolo snc/l’ABC Del Gusto

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

L’abc Del Gusto Di Bruno e Scisci Paolo snc, Via Bisalta 55, 12100 CUNEO CN, ITALY
Y-tunnus 2700009-4

Elintarvikehuoneisto

L’abc Del Gusto, liikkuva elintarvikehuoneisto

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Omavalvontasuunnitelma on päivitettävä vastaamaan toimintaa.
2. Toimijan on osoitettava, että henkilöille, jotka käsittelevät pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita, on tehty terveydentilaselvitykset
3. Henkilöillä, jotka käsittelevät helposti pilaantuvia elintarvikkeita, on oltava hygieniaosaamistodistukset.
4. Kaikissa myynnissä olevissa pakatuissa elintarvikkeissa on oltava suomen ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät, myös verkkokaupan sivuilla.
5. Oiva-raportti on oltava esillä myyntipisteessä kuluttajalle helposti havaittavassa paikassa.
6. Varasto, osoitteessa Kauppamiehentie 1, 02100 Espoo on rekisteröitävä elintarvikehuoneistoksi.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 30.4.2023 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

L’abc Del Gusto, liikkuva elintarvikehuoneisto kiertää erilaisia messuja ja markkinoita ympäri Eurooppaa. Suomessa toimija toimii vuosittain 4 – 6 kuukauden aikana. Toimija myy italialaisia kinkkuja, Parmigiano Reggiano -juustoa, oliiviöljyä, balsamicoa ja risottoriisiä sekä toisessa myyntipisteessä valmistaa jäätelöä.

L’abc Del Gusto, liikkuvaan elintarvikehuoneistoon on tehty valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia 1.10.2021, 7.4.2022 ja 30.9.2022. Tällöin on havaittu, että toimijalla ei ole esittää kirjanpitoa henkilökunnan terveydentilaselvityksistä eikä hygieniapasseista.

L’abc Del Guston liikkuvaan elintarvikehuoneistoon tehtiin uusintatarkastus 19.1.2023. Tällöin havaittiin, ettei toimijalla ole edelleenkään esittää aiemmin pyydettyä kirjanpitoa. Toimijan verkkokaupan sivuilla ei ole myytävistä tuotteista tietoa suomen- tai ruotsinkielellä. Oiva-raportti ei ollut esillä myyntipisteessä. (Liite 1 tarkastuskertomus)

Toimijalla on varasto Espoossa, osoitteessa Kauppamiehentie 1, 02100 Espoo. Varastoa ei ole rekisteröity elintarvikelain 10 §:n mukaisesti.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 16.2.2023 päivätyllä kirjeellä (Liite 2).

Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta L’abc Del Gusto Di Bruno e Scisci Paolo snc ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska L’abc Del Gusto Di Bruno e Scisci Paolo snc ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan korjaamaan epäkohdan, jos:

1) elintarvike tai elintarvikekontaktimateriaali, elintarvikehuoneisto tai alkutuotantopaikka taikka elintarvike- tai kontaktimateriaalitoiminta voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ne ovat muutoin elintarvikesäännösten vastaisia; tai

2) elintarvikkeesta tai elintarvikekontaktimateriaalista annetut tiedot voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai johtaa kuluttajaa harhaan.

Elintarvikesäännösten vastaisuus on määrättävä korjattavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain 15 §:n mukaan elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen elintarvikehygieniasta 318/2021 22 §:n mukaan elintarviketoimintaan liittyvien omavalvonnan kirjausten on sisällettävä tallenteet omavalvonnan toteuttamisesta, siihen liittyvistä mittauksista, tutkimuksista ja selvityksistä sekä tehdyistä korjaavista toimenpiteistä ja ilmoituksista viranomaiselle.

Toimijan on säilytettävä omavalvonnan kirjauksia vähintään yksi vuosi elintarvikkeen viimeisen käyttöajankohdan tai vähimmäissäilyvyysajan jälkeen tai vähintään yksi vuosi elintarvikkeen käsittelystä, jos edellä mainittuja päiväysmerkintöjä ei vaadita, jollei asiasta ole toisin säädetty. Toimijan on lisäksi säilytettävä tehtyjen tutkimusten viimeisimmät tulokset. Kirjausten on oltava valvontaviranomaisen saatavilla. L’abc Del Gusto Di Bruno e Scisci Paolo snc:n omavalvontajärjestelmä ei sisällä kuvausta elintarvikehygieenisestä osaamisesta eikä tartuntatautilain mukaisesta terveydentilaselvityksestä.

Elintarvikelain 19 §:n mukaan pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa käsittelevällä henkilöllä on oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava Ruokaviraston hyväksymän mallin mukainen hygieniapassi, jos hän on työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä vähintään kolme kuukautta. Elintarvikealan toimijan on pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja pyydettäessä esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle. L’abc Del Gusto Di Bruno e Scisci Paolo snc ei ole esittänyt kirjanpitoa hygieniapasseista.

Tartuntatautilain (1227/2016) mukaan työnantajan on vaadittava työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tällä ole salmonellatartuntaa, kun henkilö työskentelee elintarvikelaissa tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa tehtävässä, jossa käsitellään pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita. L’abc Del Gusto Di Bruno e Scisci Paolo snc ei ole esittänyt listaa työntekijöistä, joille on tehty terveydentilaselvitys.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 9 artiklassa on lueteltu pakolliset pakkausmerkinnät. Lisäksi tulee ilmoittaa muun muassa seuraavat tiedot:

- voimakassuolaisuusmerkintä (MMMa 1010/2014, 4 §)
- tunnistusmerkki (laitoksessa valmistetut eläinperäiset elintarvikkeet, EPNAs EY N:o 853/2004, art. 5–6 ja liite II)
- mahdolliset muut erityislainsäädännön vaatimat merkinnät.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 834/2014 4 §:n mukaan pakolliset pakkausmerkinnät on kaksikielisessä kunnassa myytäviin tai muuten luovutettaviin elintarvikkeisiin tehtävä suomen ja ruotsin kielellä.

Jos tuotteita toimitetaan toisiin EU-jäsenmaihin, pelkkä englannin kieli ei riitä täyttämään EU:n elintarviketietoasetuksen N:o 1169/2011 asettamia vaatimuksia. Yrityksen on annettava elintarviketietoasetuksen etämyynnissä edellyttämät pakolliset elintarviketiedot sekä erityissäädöksistä mahdollisesti tulevat muut pakkausmerkinnät ao. jäsenmaan edellyttämillä kielellä/kielillä. Tiedot on annettava etämyyntiaineistossa ennen kuin kuluttajan on tehtävä ostopäätös. Ao. maihin toimitettavien tuotteiden pakkauksissa tiedot tulee olla ao. maan kielellä/kielillä. Jos yritys toimittaa tuotteita suomalaisille kuluttajille, on verkkokaupassa annettava pakolliset tiedot suomeksi ja ruotsiksi.
Verkkokaupassa, https://labcdelgusto.com/, ei ole mitään tietoja tuotteista suomeksi tai ruotsiksi.

Elintarvikelain 16 §:n mukaan elintarviketoiminnan tarkastuksesta annetun viimeisimmän raportin on oltava helposti saatavilla elintarvikealan toimijan internetsivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Lisäksi elintarvikehuoneistossa, jossa kuluttajat asioivat, raportin on oltava esillä sisäänkäynnin yhteydessä tai muussa kuluttajalle helposti havaittavassa paikassa. Toimijan myyntipisteissä ei ollut esillä viimeisintä oiva -raporttia lainkaan.

Elintarvikelain 10 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on tehtävä ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröintiä varten toimivaltaisen valvontaviranomaisen tarjoamaan sähköiseen palveluun tai toimitettava tiedot muulla tavoin toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Kauppamiehentie 1, 02100 Espoo -osoitteessa sijaitsevasta varastosta ei ole tehty elintarvikelain mukaista ilmoitusta.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 10, 15, 55, 16, 19, 75, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34, 36 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021) 22 §
Tartuntatautilaki (1227/2016) 56 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1169/2011, 9 artikla
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014) 4 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi (1010/2014) 4 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, artiklat 5–6 ja liite II

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Jos epäkohtia ei ole korjattu päätöksessä asetettuun määräaikaan mennessä, voidaan kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle esitellä päätösehdotus, jossa määräystä tultaisi tehostamaan uhkasakolla. Mahdollinen uhkasakko voisi olla 10 000 euroa.

This decision was published on 27.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Pauliina Talja, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 32052

pauliina.talja@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus
2. Kuuleminen
4. Decision_27032023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.