Virkasuhteen täyttäminen, Ressun peruskoulu, luokanopettaja (valmistava opetus), työavain KASKO-01-1262-22

HEL 2023-001499
More recent handlings
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, Ressun peruskoulu, luokanopettaja, valmistava opetus, työavain KASKO-01-1262-22

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita valmistavan opetuksen luokanopettajan virkaan (vakanssinumero 002828) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Valmistavan opetuksen luokanopettajan virka (vakanssinumero 002828) on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.1.2023-30.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Ressun peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on valmistavan opetuksen luokanopettajan tehtävät Ressun peruskoulussa.

Valmistavan opetuksen luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus valmistavalla luokalla työskentelystä, S2-opinnot, monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen sekä kokemus yhteisopettajuudesta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 18 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 10 hakijalla.

Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin 3 hakijaa: ********** ********** Haastatteluun kutsuttiin hakijoita, joiden muodollinen kelpoisuus, kokemus valmistavasta opetuksesta ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä toimiminen olivat vahvoja ja jotka hakemuksessaan toivat esille yhteisopettajuuskokemuksensa.

Haastattelun suorittivat ajalla 3.2.2023 rehtori ja apulaisrehtori. Hakijoille Hämäläinen ja Rajala haastattelu järjestettiin hakijoiden omasta pyynnöstä online-haastatteluna Teamsin välityksellä.

**********

**********

**********

Kaikilla haastatelluilla on kokemusta valmistavan opetuksen opettajuudesta, erinomainen näkemys opetuksen yhteissuunnittelusta ja integraatiosta sekä S2-opetuksen järjestämisestä erityisesti valmistavalla luokalla. Tehtävässä korostuva yhteistyön merkitys nousivat esille haastattelussa erityisesti ********** kohdalla erilaisin käytännön esimerkein.

Valmistavan opetuksen luokanopettajan tehtävässä korostuu yhteistyö koko kouluyhteisössä oppilaiden integraatio-ohjelman onnistumisen varmistamiseksi sekä innovatiiviset tavat eriyttää opetusta heterogeenisessa luokassa.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on ********** Hänen valintaansa puoltavat hakemuksesta ja haastattelussa esille tullut kokemus myös yläasteikäisten maahan muuttavien oppilaiden kielenopetuksesta, vahvat monikulttuurisuustaidot sekä erityisesti haastattelussa esille tullut pedagoginen näkemys S2-oppimäärän eriyttämisestä valmistavan ryhmän opetuksessa.

Varasijalle valittiin ********** Hänen valintaansa puoltavat erityisesti haastattelussa esille tulleet pedagogiset näkemykset sekä innovatiiviset tavat ohjata oppilaita kielellisessä kehittymisessä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 02.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Leena Liusvaara, rehtori, puhelin: 09 310 82101

leena.liusvaara@hel.fi

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1