Idän aikuissosiaalityö -yksikön opiskeluterveydenhuollon alayksikön työsuhteisten toimenhaltijoiden hankintaoikeudet 1.2.2023 alkaen

HEL 2023-001512
More recent handlings
§ 4

Idän aikuissosiaalityön alayksiköiden työsuhteisten toimenhaltijoiden hankintaoikeudet 3.2.2023 alkaen

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätös

Aikuissosiaalityön päällikkö päätti oikeuttaa idän aikuissosiaalityön alayksiköiden alla mainittujen työsuhteisten toimenhaltijoiden ja heidän sijaistensa toteuttamaan hankintoja aikuissosiaalityön päällikön vastuulla jäljempänä mainittuihin euromääriin asti edellyttäen, että talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten määräraha ja hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä sekä Helsingin kaupungin antamia ohjeita.

Idän aikuissosiaalityö –yksikön mainittujen alayksiköiden toimenhaltijoiden sekä heidän sijaisinaan toimivien arvonlisäveroton hankintaoikeus on 3.2.2023 lukien:

- Opiskeluterveydenhuolto, OPTH1, osastonhoitaja (vakanssi 044923), enintään 2000 euroa
- Opiskeluterveydenhuolto, OPTH2, osastonhoitaja (vakanssi 019373), enintään 2000 euroa
- Opiskeluterveydenhuolto, OPTH3, osastonhoitaja (vakanssi 023610), enintään 2000 euroa
- Opiskeluterveydenhuolto, OPTH4, osastonhoitaja (vakanssi 023987), enintään 2000 euroa

Päätös korvaa idän aikuissosiaalityön päällikön päätöksen 6.9.2019 § 9.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 § sisältää määräyksen hankintaan liittyvien oikeuksien antamisesta viranhaltijan alaisille työsuhteisille toimenhaltijoille.

Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisten hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla. Lisäksi talousarviossa on oltava asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määräraha ja hankinnan toteutuksessa on noudatettava hankintalainsäädäntöä sekä Helsingin kaupungin ohjeita.

Sosiaali- ja terveystoimialalla hankintavaltuudet määräytyvät sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 24.5.2022 § 104 mukaisesti, päätöksen liitteessä yksityiskohtaisemmin kuvatusti. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksessä mainitut hankintavaltuudet perustuvat toimialan viranhaltijoiden vastuualueiden tarpeisiin.

This decision was published on 03.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 46700

sari.tuominen@hel.fi

Decisionmaker

Sari Tuominen
aikuissosiaalityön päällikkö