Nimeäminen, katualueen osa, Itä-Pasila

HEL 2023-001545
More recent handlings
§ 7

Pasilan (17.) kaupunginosassa Itä-Pasilan osa-alueella sijaitsevan katualueen osan nimen muuttaminen

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti muuttaa Pasilan (17.) kaupunginosassa Itä-Pasilan osa-alueella sijaitsevan Ratapihantien (Bangårdsvägen) katualueen eteläisimmän osan nimeksi Savonkatu (Savolaxgatan) liitteen 2 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Pasilan (17.) kaupunginosassa Itä-Pasilan osa-alueella ja Alppilan (12.) kaupunginosassa Alppiharjun osa-alueella on vireillä Alppilan pohjoisosan ja Savonkadun ympäristön asemakaavan muutos (HEL 2017-008027). Alueella on tällä hetkellä voimassa asemakaava nro 10489 vuodelta 1997 ja asemakaava nro 11505 vuodelta 2008.

Valmisteilla olevassa Savonkadun ympäristön asemakaavassa on keskeisessä roolissa alueen pääkatu, jolle on vahvistettu pohjoisesta lukien nimet Ratapihantie – Bangårdsvägen ja Savonkatu – Savolaxgatan. Osoitesuunnittelun, osoitenumeroinnin, opastuksen ja liikennesuunnittelun näkökulmasta on tarkoituksenmukaista, että Savonkadun nimen linjausta jatketaan etelästä Aleksis Kiven kadun kulmasta pohjoisemmas Teollisuuskadun reunaan liitteen 2 mukaisesti. Näin Savonkadun linjaus on jatkossa johdonmukaisempi sekä nimistön, osoitteiden että kartoituksen suhteen.

Asia on tullut vireille kaupunkimittauspalvelun aloitteesta.

Vuorovaikutus

Asemakaavassa vahvistuneen katualueen osan nimen muuttamisella ei ole vaikutuksia tällä hetkellä käytössä oleviin Savonkadun tai Ratapihantien osoitteisiin.

Kadun ja sen lähialueen asukkaita tai muita toimijoita ei ole tiedotettu kadunnimen muutoksen vireille tulosta, sillä toimenpiteellä ei ole merkittäviä käytännön vaikutuksia. Muutosta voidaan pitää teknisenä korjauksena kaupungin tietojärjestelmiin ja karttatuotteisiin.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Kuntalaki 29 § ja 91 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

This decision was published on 04.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Decisionmaker

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö