Läsnäolo- ja puheoikeus kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen jaostojen kokouksissa

HEL 2023-001603
More recent handlings
§ 5

Läsnäolo- ja puheoikeus kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen jaostojen kokouksissa

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimielimissä läsnäolo- ja puheoikeus on hallintosäännössä mainittujen lisäksi seuraavilla henkilöillä:

Kulttuuri- ja kirjastojaosto
  • kumppanuuspäällikkö, kumppanuusyksikkö (kulttuurin edistäminen -palvelu)
Liikuntajaosto
  • yksikön päällikkö, kumppanuus- ja kehittämisyksikkö (liikuntaan aktivointi -palvelu)
Nuorisojaosto
  • kumppanuuspäällikkö, kumppanuusyksikkö (itäinen nuorisotyö)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen jaostojen kokouksissa on läsnäolo-oikeus lisäksi viestinnän edustajalla sekä tarvittaessa pöytäkirjanpitäjän teknisellä avustajalla ja ICT-tukihenkilöllä.

Jonkun edellä mainitun henkilön poissa tai estyneenä ollessa läsnäolo- ja puheoikeus on hänen sijaisellaan tai hänen tehtäviään hoitamaan määrätyllä henkilöllä.

Tämä päätös kumoaa toimialajohtajan päätöksen 04.05.2018, § 24.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan organisaatiomuutosten ja tehtävänimikkeiden muutosten johdosta on tarkoituksenmukaista päivittää toimielinten läsnäolo- ja puheoikeuksia.

Toimivalta sekä kokousten läsnäolo- ja puheoikeus hallintosäännössä

Hallintosäännön 29 luvun 7 §:n mukaan muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus esittelijöillä ja sen lisäksi pormestarilla, kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, kansliapäälliköllä sekä asianomaisen toimialan apulaispormestarilla ja toimialajohtajalla.

Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää toimialalautakuntien ja niiden jaostojen osalta toimialajohtaja.

Esittelijän aloitteesta muu toimielin kuin kaupunginvaltuusto voi kuulla asiantuntijoita yksittäisissä asioissa. Asiantuntijalla on läsnäolo- ja puheoikeus vain oman kuulemisensa aikana.

Kaupunginhallitus voi määrätä jäsenensä tai varajäsenensä edustajakseen ja varaedustajakseen toimialalautakuntaan, toimialalautakunnan jaostoon, pelastuslautakuntaan ja liikelaitosten johtokuntaan.

Aiemmat päätökset

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen jaostojen pöytäkirjanpitäjästä on hallintojohtajan päätös 12.4.2018, § 10.

Nuorisoneuvoston edustajan läsnäolo- ja puheoikeudesta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksissa on erillinen toimialajohtajan päätös 30.1.2020, § 8.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen jaostojen esittelijöistä on toimialajohtajan päätös 6.2.2023, § 4.

This decision was published on 08.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37012

miska.nera@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja