Esittelytehtävän siirto, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja sen jaostot

HEL 2023-001609
More recent handlings
§ 4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen alaisten jaostojen esittelijät

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti toimia kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen alaisten jaostojen kokouksissa esittelijänä koko toimialalle sekä kahdelle tai useammalle palvelukokonaisuudelle kuuluvissa asioissa.

Muissa kuin edellä mainituissa asioissa toimialajohtaja päätti määrätä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa esittelijöiksi:

 • kulttuurijohtajan kulttuuripalvelukokonaisuudelle kuuluvissa asioissa
 • kirjastopalvelujen johtajan kirjastopalvelukokonaisuudelle kuuluvissa asioissa
 • liikuntajohtajan liikuntapalvelukokonaisuudelle kuuluvissa asioissa
 • nuorisoasiainjohtajan nuorisopalvelukokonaisuudelle kuuluvissa asioissa
 • hallintojohtajan kulttuurin ja vapaa-ajan hallinnolle kuuluvissa asioissa
   

Lisäksi toimialajohtaja päätti määrätä toimialan jaostoissa esittelijät seuraavasti:

Kulttuuri- ja kirjastojaosto
 • kulttuurijohtaja kulttuuripalvelukokonaisuudelle sekä kahdelle tai useammalle palvelulle kuuluvissa asioissa, ja lisäksi sekä kulttuuripalvelukokonaisuudelle että kirjastopalvelukokonaisuudelle yhteisesti kuuluvissa asioissa
 • kirjastopalvelujen johtaja kirjastopalvelukokonaisuudelle kuuluvissa asioissa
 • museonjohtaja kaupunginmuseolle kuuluvissa asioissa
 • intendentti kaupunginorkesterille kuuluvissa asioissa
 • kulttuurin edistämisen päällikkö kulttuurin edistäminen -palveluun kuuluvissa asioissa
 • kulttuurikeskusten päällikkö kulttuurikeskukset -palveluun kuuluvissa asioissa
Liikuntajaosto
 • liikuntajohtaja koko liikuntapalvelukokonaisuudelle sekä kahdelle tai useammalle palvelulle kuuluvissa asioissa
 • liikuntapalvelupäällikkö liikuntaan aktivointi -palvelulle kuuluvissa asioissa
 • liikuntapaikkapäällikkö liikuntapaikat-palvelulle kuuluvissa asioissa
 • ulkoilupalvelupäällikkö ulkoilupalvelulle kuuluvissa asioissa
Nuorisojaosto
 • nuorisoasiainjohtaja koko nuorisopalvelukokonaisuudelle sekä kahdelle tai useammalle palvelulle kuuluvissa asioissa
 • aluepäällikkö itäiselle nuorisotyölle kuuluvissa asioissa
 • aluepäällikkö läntiselle nuorisotyölle kuuluvissa asioissa
 • aluepäällikkö pohjoiselle nuorisotyölle kuuluvissa asioissa

Päätös kumoaa toimialajohtajan päätöksen 30.1.2020, § 5.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan organisaatiossa on tapahtunut muutoksia joiden johdosta toimielinten esittelytehtävien siirtoja on tarpeen päivittää. HAM Helsingin taidemuseosta on tullut säätiö tammikuusta 2023 alkaen, eikä se kuulu enää toimialan organisaatioon, joten museonjohtajan esittelytehtävät on poistettu. Lisäksi kulttuuri- ja kirjastojaoston esittelijöiden nimikkeitä on korjattu nykyisen toimintasäännön mukaisiksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa on tarkoituksenmukaista siirtää esittely palvelukokonaisuuksittain niiden johtajille ja hallintoasioissa hallintojohtajalle. Jaostoissa palveluiden päälliköt vastaavat kyseisen palvelun alaisuuteen kuuluvien asioiden esittelystä. Palvelukokonaisuuksien johtajien vastuualueet on määritelty hallintosäännössä (5 luku 8 §) ja palveluiden päälliköiden vastuualueet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännössä.

Toimivalta

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja toimii hallintosäännön 5 luvun 8 §:n mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen jaostojen esittelijänä. Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 1 momentin perusteella jaoston esittelijänä toimiva toimialajohtaja voi siirtää esittelytehtävän alaiselleen viranhaltijalle.

This decision was published on 07.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37012

miska.nera@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja