Avustuksen hakeminen, Meilahden ylä-asteen koulu, kirjapaketti, Svenska Kulturfonden

HEL 2023-001636
More recent handlings
§ 36

Avustuksen hakeminen, Meilahden ylä-asteen koulu, kirjapaketti, Svenska Kulturfonden

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja on päättänyt, että Meilahden ylä-asteen koulu hakee avustusta kirjapakettia varten, 800 euroa, Svenska kulturfondenilta kielikylpyopetukseen.

Perusopetusjohtaja päätti samalla myöntää rehtorille lupa lähettää hakemus.

Avustus tiliöidään:
Tili: 330100
projekti: 1413001001406913
sisäinen tilaus: 1468235021

Avustus maksetaan kaupungin pankkitilille:
Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
IBAN: FI29 2266 1800 0030 09
BIC: NDEAFIHH

Päätöksen perustelut

Rahoitusjohtajan 103 §, 10.12.2018 päätöksen mukaan, toimivalta hakea kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyviä valtionavustuksia sekä niihin verrattavia etuuksia, on siirretty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtajalle

This decision was published on 28.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna Blomqvist, controller, puhelin: 0931037696

hanna.u.blomqvist@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja