Vahingonkorvausvaatimus, autovaurio, 19.1.2023

HEL 2023-001651
More recent handlings
§ 242

Vahingonkorvausvaatimus, puun aiheuttama autovaurio

Tiimipäällikkö

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan esittämät vaatimukset ja perusteet

Hakija on 1.2.2023 esittänyt kaupungille määrältään erittelemättömän vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakijan pysäköitynä ollut ajoneuvo vaurioitui 19.1.2023 kello 14.00 sen päälle pudonneesta kookkaasta männyn oksasta osoitteessa Tattariharjuntie 20.

Sovellettavat normit ja ohjeet

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kunnossa ja puhtaana asemakaava-alueella olevat kadut, torit, katuaukiot, puistot, istutukset ja muut näihin verrattavat yleiset alueet niiltä osin kuin ne kunnan osaksi on lain mukaan säädetty. Kunnan hallinnassa oleva tori, katuaukio, puisto ja muu näihin verrattava yleinen alue on kunnan pidettävä alueen käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa.

Helsingissä viheralueet jaetaan käyttötarkoituksen ja liikenteellisen merkityksen mukaiseen luokitukseen. Vahingon aiheuttanut mänty, josta oksa on pudonnut, sijaitsee yleiskatuvihreällä KA3-hoitoluokitellulla alueella. Puu kasvaa osittain yksityisen tontin ja osittain kaupungin yleisen alueen puolella.

Katuvihreää ylläpidetään siten, että puut on hoidettu niiden ikään, lajiin ja kasvupaikkaan soveltuvalla tavalla turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Puille on leikkausten avulla tuotettu ikävaiheittaisten mittasuhdevaatimusten mukaisesti mahdollisimman pitkä ja turvallinen täysikasvuisen puun ikävaihe. Katuvihreällä kasvavien puiden kuntoseurantaa tehdään silmämääräisesti jatkuvasti muiden töiden ohella ympäri vuoden. Liikenneturvallisuus ja teknisten laitteiden näkyvyys huomioidaan. Vastaistutettujen, nuorten ja varttuvien puiden huonot oksarakenteet poistetaan. Liikenneväyliin rajautuvilla viheralueilla käytetään puiden vapaan ajokorkeuden runkokorkeuden 5 metrin saavuttavaa leikkaustapaa. Vanhojen puiden ylläpitoleikkauksissa poistetaan välitöntä vaaraa aiheuttavat oksat ja haarat.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

Vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kunnossapitovelvollisen on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Alueen kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti tai että vallinneet olosuhteet ovat tehneet kunnossapitotyöt hyödyttömiksi tai että kunnossapidosta huolehtiminen olisi vahinkohetken olosuhteissa ollut ylivoimaista.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta taholta. Selvityksen mukaan vahinkopaikalla on tehty tarkastus arboristien toimesta tiedon vahingosta saavuttua kunnossapitäjälle. Mänty, josta oksa on pudonnut, todettiin elinvoimaiseksi, terveeksi ja hyväkuntoiseksi. Selvityksen mukaan männyistä putoaa tyypillisesti oksia, muun muassa lumen ja tuulen voimasta.

Muita ilmoituksia vahingon aiheuttaneesta puusta ei kaupungille ole tullut kuin hakijan vaatimus.

Ilmatieteen laitoksen Kumpulan säänmittausasemalla tehtyjen mittausten mukaan tuulennopeus on vahinkopäivänä puuskissa ennen vahinkoa ollut korkeimmillaan aamupäivän aikana 11 m/s. Helsinki-Vantaan säämittausasemalla on puuskatuulen nopeus korkeimmillaan käynyt 11,2 m/s aamupäivän aikana. Lunta on satanut molemmissa mittauspaikoissa mittausten perusteella muutamia millimetrejä vedeksi muunnettuna ja lämpötila on ollut hiukan nollan yläpuolella. Lumen syvyys ei ole noussut sateesta huolimatta aamupäivän aikana, vaan sade on ollut märkää ja painavaa.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Katuviheralueita ja niillä sijaitsevia puita ei voida pitää reaaliaikaisesti kaikilta osin hoitoluokan edellyttämässä kunnossa, vaan kaupungilla on oltava kohtuullinen aika reagoida toimenpiteitä vaativiin asioihin. Kaupungilla on mahdollisuus reagoida kasvillisuuden vaatimiin toimenpidetarpeisiin vain, jos se havaitaan tarkastusten yhteydessä tai jos kaupungille tehdään asiasta ilmoitus. Tässä tapauksessa kaupungille ei ole tehty ilmoituksia vahinkopaikan lähistöllä olevista puista eikä saadun selvityksen perusteella vahingon aiheuttaneessa puussa ole ollut näkyvää vikaa.

Vahinkoaikaan vallinneet tuuliolosuhteet eivät pääasiallisesti kaada puita tai irrota oksia terveistä puista. Märkä, painava lumikertymä, jota vahinkoaamuna satoi, saattaa kuitenkin aiheuttaa oksien irtoamista männyille tyypilliseen tapaan.

Vahingonkorvausvastuu edellyttää tuottamusta. Puussa, josta oksa irronnut, ei ole ollut mitään sellaista näkyvää tai muuta vikaa, joka olisi edellyttänyt hoitotoimenpiteisiin ryhtymistä ennen vahinkoa tai vahingon jälkeenkään. Näin ollen asiassa ei ole tapahtunut kunnossapidon laiminlyöntiä.

Kaupunki katsoo näin ollen toimineensa huolellisesti ja kunnossapitolain mukaisesti puiden hoidon suhteen vahinkopaikalla, eikä näin ollen ole korvausvelvollinen asiassa.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §,
6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–2§, 6 §, 14 §

Toimivalta päätöksenteossa

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 45 mukaan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5 000 euroa.

This decision was published on 02.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 09 310 38506

kymp.korvausasiat@hel.fi

Decisionmaker

Inkeri Lehmusoksa
tiimipäällikkö