Avustuksen hakeminen, valtionavustus, koulujen kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen 2023, opetushallitus, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-001698
More recent handlings
§ 27

Opetushallituksen erityisavustuksen hakeminen kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen vuosille 2023–2024

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea Opetushallituksen erityisavustusta kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen vuosille 2023–2024. Valtionavustuksen kokonaiskustannukset koulujen kerhotoiminnan kehittämiseksi ovat 290 000 euroa, josta omarahoitus osuus on 30 % eli 87 000 euroa. Omarahoitusosuus katetaan kaupungin peruskoulujen määrärahasta koulukohtaisen laskelman mukaan. Koulun kerhotoiminta toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisissä kaupungin peruskouluissa.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan projektipäällikkö Taina Torniaisen toimimaan valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus avasi haettavaksi valtion erityisavustuksen koulun kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen vuosille 2023–2024. Koulun kerhotoimintaan myönnettävä määräraha on enintään 2 865 000 euroa. Avustusta voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille sekä yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on perusopetuksen järjestämislupa. Helsingin kaupungilla on perusopetuksen järjestämislupa.

Erityisavustuksen tarkoituksena on monipuolisen ja laadukkaan koulujen kerhotoiminnan tukeminen. Rahoitus on tarkoitettu pääsääntöisesti vuosiluokille 3.–9. Haun painopisteinä ovat oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen tukeminen ja osallistumisen mahdollistaminen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, oppilaiden psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukeminen, oppilaiden laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen, mahdollisuuksien tarjoaminen luovaan toimintaan, kerhotoiminnan suuntaaminen alueille, joissa on tarjolla vähän harrastetoimintaa lapsille ja nuorille sekä kerhotoiminnan järjestäminen siten, että mahdollisimman monella oppilaalla on mahdollisuus osallistua.

Helsingissä kerhotoimintaa järjestetään erityisesti oppilaille, joilla on haasteita hyvinvoinnissa, sosiaalisissa suhteissa tai opiskelumotivaatiossa. Lisäksi painotetaan alueita, joissa oppilaat kouluterveyskyselyn mukaan harrastavat keskimääräistä vähemmän. Suuri osa kerhoista on sisällöltään luovaa toimintaa, kuten liikunta-, taide- ja kulttuurikerhoja. Kerhotoiminnan läpäisevinä teemoina ovat esim. oppilaiden osallisuus kerhojen suunnittelussa, itseilmaisun kehittyminen, oman elämän ja arjen taitojen kehittäminen, monilukutaito ja oppiminen. Lisäksi kehitetään yhteistyörakenteita kaupungin sisällä kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kanssa liittyen harrastamisen Suomen malliin.

Koulun kerhotoiminta tukee Helsingin kaupungin strategian hyvinvointiin liittyviä tavoitteita sekä hyvinvointisuunnitelman lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn päämäärää, että jokaisella olisi harrastus. Helsingissä nuorten kokema yksinäisyyden tunne on lisääntynyt. Kerhotoiminta edistää lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn toimenpiteitä lisätä yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta edistävää harraste- ja vapaa-ajan toimintaa kouluihin. Lisäksi kerhotoiminnan kautta edistetään kaupungin tavoitetta laajentaa ja vahvistaa tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 07.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Torniainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29960

taina.torniainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja