Lainojen myöntäminen, Väinämöisen kentän perusparannus, KOY Väinämöisen kenttä

HEL 2023-001723
More recent handlings
Case 8. / 203 §

Lainan myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kentälle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kentälle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 198 000 euron lainan Etu-Töölön kaupunginosassa sijaitsevan Väinämöisen kentän perusparannushankkeen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että laina on kokonaan maksettu 30.4.2033.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kentän omistavat jalkapalloseurat HIFK Soccer 47 %, FC Kiffen 08 6 % ja Pallo-Pojat Juniorit 47 %. Seuroilla on rekisteröityjä pelaajia yhteensä yli 3 400 ja ne tarjoavat kentillään toimintamahdollisuuksia myös muille jalkapallon harrastajille.

Hanke

Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kenttä on suunnitellut Etu-Töölön kaupunginosassa sijaitsevan Väinämöisen kenttäalueen perusparannusta siten, että jalkapallokentän tekonurmimatto ja valaistus uusitaan. Lisäksi rakennetaan kentän yhteyteen noin 200 hengen katsomo ja parannetaan kenttäalueen aitausta. Kentän käyttäjinä ovat seurapelaajien lisäksi alueen jalkapallon muut harrastajat ja koululaiset.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 28.2.2023, § 32 vuokrata Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kentälle Etu-Töölön kaupunginosassa sijaitsevalta Väinämöisen kenttäalueelta 10 430 neliömetrin suuruisen maa-alueen jalkapallotoimintaa varten ajalle 1.5.2023 - 30.4.2033. Samalla yhtiön aiempi samaa vuokra-aluetta koskeva maanvuokrasopimus päättyy.

Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kenttä hakee kokonaiskustannuksiltaan 495 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 198 000 euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan kenttäyhtiön omistajien lainoituksella 237 000 euroa, yhtiön omalla pääomalla 50 000 euroa sekä muilla avustuksilla 10 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kentälle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 2,50 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä noin 30,6 miljoonaa euroa.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 198 000 euron lainan perusteella.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kaupungin Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kentälle myöntämä laina sisältää korkotukea. Tekonurmikentän pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Kaupungin myöntämän lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohdat 196 ja 197).

Close

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.02.2023 § 31

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle KOY Väinämöisen kentän lainahakemuksesta, joka koskee Etu-Töölön kaupunginosassa sijaitsevan Väinämöisen kentän tekonurmimaton vaihtamista, noin 200 hengen katsomon rakentamista sekä alueen aitauksen ja valaistuksen parantamista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 198 000 euron lainan myöntämistä KOY Väinämöisen kentälle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden laina-ajalla käytettäväksi osarahoituksena Väinämöisen kentän jalkapallo-olosuhteiden parantamiseksi.

KOY Väinämöisen kentän kehittämishankkeen kokonaiskustannusarvio on 495 000 euroa (alv. 0 %). Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan kenttäyhtiön omistajien lainoituksella (237 000 euroa), yhtiön omalla pääomalla (50 000 euroa) sekä muilla avustuksilla (20 000 euroa)

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista. 198 000 euroa on 40 prosenttia 495 000 eurosta.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavana tekijänä on ollut etenkin tekonurmipohjaisten jalkapallokenttien vähäisyys. Helsingin kaupungilla ei ole mahdollisuuksia parantaa jalkapallon harjoittelu- ja kilpailuolosuhteita seurojen toivomalla laajuudella.

Liikuntapalvelukokonaisuuden näkökulmasta esitetty jalkapallo-olosuhteiden parannus on yhtiön toiminnan kannalta ajankohtainen, ja näin ollen kaupungin lainan myöntäminen hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaista.

KOY Väinämöisen kenttä on hakenut Väinämöisen kenttää koskevan maa-alueen vuokrasopimuksen jatkamista 30.4.2033 saakka. Vuokrasopimus käsitellään samassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa tämän lainahakemuksen kanssa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Marjaana Risku, vs. liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 27989

marjaana.risku@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi
Close

This decision was published on 05.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi