Aukioloajat, psykiatria- ja päihdepalvelut, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset ja toiminnan supistaminen vuonna 2023

HEL 2023-001758
More recent handlings
§ 150

Psykiatrian palvelujen toiminnan sulut ja supistamiset loppuvuodesta 2023

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti, että

Fysioterapia- ja liikuntapalvelut ovat suljettuna ajalla 25.12.2023-01.01.2024

Lasten erityisvastaanotot Leppis on suljettuna ajalla 27.12-29.12.2023.

Kalasataman, Laakson, Malmin ja Vuosaaren mielialahäiriöpoliklinikoiden intensiivisen avohoidon ryhmähoidot ovat suljettuna ajalla 27.12-29.12.2023.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tutkimus- ja hoitokeskus on suljettuna ajalla 27.12-29.12.2023.

Päiväosasto 10 on suljettuna ajalla 27.12-29.12.2023.

Auroran päiväosasto 8-1 on suljettuna ajalla 25.12.2023-01.01.2024.

Psykiatrian poliklinikoiden aukioloaikoja Kalasatamassa, Laaksossa, Malmilla sekä Vuosaaressa supistetaan siten, että poliklinikoilla ei ole iltavastaanottotoimintaa 5.12.2023 ja 27.12.2023-05.01.2024.

Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste Mieppien aukioloaikoja supistetaan siten, että Miepeissä ei ole iltavastaanottotoimintaa 5.12.2023 ja 27.12.2023-05.01.2024.

Mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajien vastaanottotoimintaa terveysasemilla supistetaan siten, että sairaanhoitajilla ei ole iltavastaanottotoimintaa 5.12.2023 ja 27.12.2023-05.01.2024.

Nuorisoaseman aukioloaikoja supistetaan siten, että Nuorisoasemalla ei ole iltavastaanottotoimintaa 5.12.2023 ja 27.12.2023-05.01.2024.

Päätöksen perustelut

Syynä suluille ja aukiolojen supistamisille ovat henkilöstön vuosilomat.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää sairaansijojen ja hoitopaikkojen tilapäisistä muutoksista ja toimintayksiköiden aukioloajoista.

This decision was published on 29.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mia Tuokko, psykiatrian johtajapsykiatri, puhelin: 09 310 20907

mia.tuokko@hel.fi

Decisionmaker

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja