Virkasuhteen täyttäminen, vammaisten sosiaalityö, Kallion perhekeskus, sosiaalityöntekijä, työavain SOTE-01-1047-22

HEL 2023-001812
More recent handlings
§ 3
This decisionmaker is no longer active

Sosiaalityöntekijän viransijaisuuden täyttämättä jättäminen, Vammaisten sosiaalityö Kallion perhekeskus, Työavain SOTE-01-1047-22

Johtava sosiaalityöntekijä

Päätös

Vammaisten sosiaalityön Kallion perhekeskuksen johtava sosiaalityöntekijä päätti jättää sosiaalityöntekijän viransijaisuuden (vakanssinumero 037496, toimintayksikkö 395400, työpiste 100048) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus on tullut haettavaksi 30.1.2023 alkaen.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus on ollut julkisesti haettavana ajalla 4.1.-18.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palveluiden Internet-sivustolla.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen ottaa vammaisten sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, kiinnostusta moniammatilliseen työskentelyyn, innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta sekä kykyä liikkuvaan työhön.

Määräajassa hakemuksen jätti 3 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on 2 hakijalla ja yhdellä hakijalla on suoritettuna riittävät yliopistolliset sosiaalityön opinnot, jotta hän voisi työskennellä määräaikaisesti sosiaalityöntekijän tehtävässä.

Kaksi hakijaa kutsuttiin haastatteluun, ********** Haastattelut suoritettiin 20. ja 24.1.2023. Haastattelut suorittivat sosiaalityöntekijä ********** ja johtava sosiaalityöntekijä **********

Kumpikaan haastatelluista ei ottanut paikkaa vastaan.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

This decision was published on 09.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Paula Rantonen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 62907

paula.rantonen@hel.fi

Decisionmaker

Paula Rantonen
johtava sosiaalityöntekijä

Attachments

1. hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.