Virkasuhteen täyttäminen, vammaisten sosiaalityö, Kallion perhekeskus, sosiaalityöntekijä, työavain SOTE-01-1047-22

HEL 2023-001812
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Sosiaalityöntekijän viransijaisuuden täyttämättä jättäminen, Vammaisten sosiaalityö Kallion perhekeskus, Työavain SOTE-01-1047-22

Ledande socialarbetare

Päätös

Vammaisten sosiaalityön Kallion perhekeskuksen johtava sosiaalityöntekijä päätti jättää sosiaalityöntekijän viransijaisuuden (vakanssinumero 037496, toimintayksikkö 395400, työpiste 100048) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus on tullut haettavaksi 30.1.2023 alkaen.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus on ollut julkisesti haettavana ajalla 4.1.-18.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palveluiden Internet-sivustolla.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen ottaa vammaisten sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, kiinnostusta moniammatilliseen työskentelyyn, innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta sekä kykyä liikkuvaan työhön.

Määräajassa hakemuksen jätti 3 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on 2 hakijalla ja yhdellä hakijalla on suoritettuna riittävät yliopistolliset sosiaalityön opinnot, jotta hän voisi työskennellä määräaikaisesti sosiaalityöntekijän tehtävässä.

Kaksi hakijaa kutsuttiin haastatteluun, ********** Haastattelut suoritettiin 20. ja 24.1.2023. Haastattelut suorittivat sosiaalityöntekijä ********** ja johtava sosiaalityöntekijä **********

Kumpikaan haastatelluista ei ottanut paikkaa vastaan.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Detta beslut publicerades 09.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Paula Rantonen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 62907

paula.rantonen@hel.fi

Beslutsfattare

Paula Rantonen
johtava sosiaalityöntekijä

Bilagor

1. hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.