Vahingonkorvaus, henkilövahinko, 29.11.2022, Työväenopistotalon rappuset, Helsinginkatu 26

HEL 2023-001856
More recent handlings
§ 237

Vahingonkorvausvaatimus, liukastuminen

Tiimipäällikkö

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan vaatimus

Hakija on 8.2.2023 esittänyt kaupungille määrältään 393,90 euron vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakija liukastui 29.11.2022 klo 17.45 Työväenopistotalon kivirappusissa osoitteessa Helsinginkatu 26. Vaatimuksen mukaan vahinkopaikalla oli nuoskalunta ja hiekoitusta. Hakija on 4.4.2023 täsmentänyt vaatimuksen määrältään 403 euroon.

Sovellettavat normit ja ohjeet

Kiinteistö, jonka alueella vahinko on tapahtunut, on kaupungin omistuksessa, joten kaupungin vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä arvioidaan sekä vahingonkorvauslain vastuusäännösten että maankäyttö- ja rakennuslain kunnossapitoa koskevien säännösten kautta. Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa pitämään rakennuksen ympäristöineen sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset. Kaupungilla on kiinteistön omistajana vastuu alueen kunnossapitotoimien toteuttamisesta. Kaupunki on siirtänyt sopimuksin kyseisen alueen kunnossapidon palveluyhtiölle.

Kaupungin ja kunnossapitoa suorittavan urakoitsijan välisessä sopimuksessa kiinteistönhoitajan tehtäviin sisältyy lumityöt tarvittaessa ulko-ovien edustoilta sekä pääkulkuväyliltä ma - la klo 9.00 mennessä ja sunnuntaisin klo 12.00 mennessä. Jatkuvan tai päiväaikaisen toistuvan pyryn, räntäsateen tai jäätävän sateen aikana tulee lumen, loskan ja jään poistamisesta huolehtia siten, että lumi- tai loskakerroksen paksuus ei ylitä 5 senttimetriä. Liukkaudentorjunta suoritetaan tarvittaessa ulko-ovien edustoille ja pääkulkuväylille ma - la klo 9.00 mennessä ja sunnuntaisin klo 12.00 mennessä heti lumenpoiston jälkeen tai kaksi tuntia liukkauden syntymisestä.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

Vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kunnossapitovelvollisen on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Alueen kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti tai että vallinneet olosuhteet ovat tehneet kunnossapitotyöt hyödyttömiksi tai että kunnossapidosta huolehtiminen olisi vahinkohetken olosuhteissa ollut ylivoimaista.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan kohteessa on tehty käsilumitöitä ja -hiekoitusta ennen vahinkoa 20.11., 22.11. ja 27.11.2022. Ennen vahinkotapahtumaa tehtyjen talvikunnossapitotoimenpiteiden jälkeen säätilassa ei ole tapahtunut toimenpiteitä edellyttäviä muutoksia vahinkotapahtumaan mennessä.

Kaupungin palautejärjestelmään ei ole tullut palautteita vahinkopaikan
liukkaudesta tai muista kunnossapitotarpeista ennen vahinkotapahtumaa. Kaupungille ei ole esitetty kyseisestä vahinkopaikasta muita vastaavia vahingonkorvausvaatimuksia.

Forecan mukaan vahinkopäivänä 29.11.2022 lämpötila on vaihdellut
Kaisaniemen mittausasemalla tehdyissä mittauksissa 2,3 °C ja 0,8 °C välillä. Klo 17 lämpötila on ollut 2,1 °C. Sää on ollut pilvinen ja poutainen, kunnes klo 19 alkaen on esiintynyt vähäistä sadetta. Lumensyvyys on ollut vuorokauden alussa kuusi senttimetriä laskien vuorokauden lopussa neljään senttimetriin.

Vahinkoa edeltävänä päivänä 28.11.2022 sää on ollut hieman pakkasen puolella klo 05 asti, jonka jälkeen sää on pysynyt plussan puolella vahinkotapahtumaan asti. Vähäistä vesi- ja räntäsadetta esiintyi noin klo 18 - 23 välisenä aikana. Lumensyvyys laski vuorokauden aikana kahdeksasta senttimetristä kuuteen senttimetriin. 27.11.2022, jolloin edelliset talvikunnossapitotoimenpiteet on tehty, on esiintynyt ajoittaista ja vähäistä lumi-, räntä- ja vesisadetta. Sää on ollut pakkasella, -2,1 °C ja -3,9 °C välillä, noin klo 20 asti, jonka jälkeen sää oli loppuvuorokauden ajan hieman plussan puolella. Lumensyvyys on ollut kyseisen vuorokauden alussa kuusi senttimetriä ja vuorokauden lopussa kahdeksan senttimetriä.

Olosuhteiden huomioonottaminen ja muut asiaan vaikuttavat tekijät

Liukkauden torjuntaa ei ole mahdollista toteuttaa siten, että kulkuväylät eivät koskaan olisi liukkaat (esim. KKO:1998:147). Liukkaudentorjuntatoimenpiteillä ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on ollut asianmukaisella ja kunnossapitolain edellyttämällä tasolla. Aina on jokin kohta, johon on mahdollista liukastua. (Vakuutuslautakunnan ratkaisu FINE-001397.)

Yhteenveto ja johtopäätökset

Kaupunki katsoo, että vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta on huolehdittu asianmukaisesti, koska kaksi päivää ennen vahinkoa tehtyjen talvikunnossapitotoimenpiteiden jälkeen säätilassa ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka olisivat edellyttänyt lisätoimenpiteitä.

Vallitsevan oikeuskäytännön mukaisesti ja asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkoaikaan vallinneet sääolot ja suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo toimineensa huolellisesti. Kaupunki ei katso laiminlyöneensä tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvollinen. Kyseinen vahinko on valitettava tapaturma, josta kaupunki ei ole vastuussa.

Sovelletut säännökset

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 166 §

Toimivalta

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 45 mukaan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5 000 euroa.

This decision was published on 01.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tiia Strömberg, valmistelija, puhelin: 09 310 39930

kymp.korvausasiat@hel.fi

Decisionmaker

Inkeri Lehmusoksa
tiimipäällikkö