Avustuksen myöntäminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, liikuntapalvelukokonaisuus, tapahtuma-avustukset vuodelle 2023

HEL 2023-001908
More recent handlings
§ 8

Tapahtuma-avustusten 2023 myöntäminen

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti myöntää tapahtuma-avustuksena
17 100 euroa seuraaviin tapahtumiin: 

Hakija
Tapahtuma
Haettu euroa
Myönnetty euroa
Hannah la dolce vita
Helsinki Footvolley Turnaus vol.2
5 224
2 500
Hietsu Beach Volley ry
Beach volleyn maailmankiertueen osakilpailu: Beach Pro Tour Futures Helsinki
7 000
5 000
Pohjois-Haagan Urheilijat FC POHU ry
Haaga run
1 250
500
Capoeira Capital ry
Avoin Capoira Workshop
600
600
Paratiisin Puutarha Oy
Haagan lasten talviolympialaiset
1 000
1 000
Helsingin Jyry ry
Helsinki Spring Marathon HSM 2023
5 000
3 500
LetStepOut oy
EpicOlo 2023
25 000
4 000
Suomen Urheiluliitto ry
Pääkaupunkijuoksu
3 000
0
Helsingin Taitoluisteluakatemia ry
Yksin- ja pariluistelun loppukilpailu ja hopeafinaali
1 050
0
Tanssiklubi Master ry
Synkro Latin osaksi tanssiurheilua
4 100
0
 
yhteensä
46 750
17 100

Tapahtuma-avustusta ei myönnetä seuraaville hakijoille:

 • Suomen Urheiluliitto ry:n avustushakemukselle ’Pääkaupunkijuoksu’, sillä avustuksen ei katsota olevan tarpeellinen.
 • Helsingin Taitoluisteluakatemia ry:n avustushakemukselle ’Yksin- ja parinluistelun loppukilpailu ja hopeafinaali’, sillä tapahtuman katsotaan olevan lajin sisäistä kilpailutoimintaa.
 • Tanssiklubi Master ry:n hakemukselle ’Synkro Latin osaksi tanssiurheilua’, sillä tapahtuman katsotaan olevan lajin sisäistä kilpailutoimintaa sekä lajin kehittämistä.

Tapahtuma-avustus maksetaan tapahtumajärjestäjälle, kun liikuntapalveluun on toimitettu tapahtumasta vapaamuotoinen selvitys ja lopullinen talouden toteuma. Selvitys tulee toimittaa osoitteeseen
liikunta.avustukset@hel.fi kahden (2) kuukauden sisällä tapahtuman järjestämisestä tai päätöksen saamisesta, kuitenkin niin että marras-joulukuun tapahtumiin myönnettyjen avustusten selvitykset on toimitettava viimeistään 31.12.2023. Jos selvitystä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, avustusmäärärahat menevät uudelleen jakoon.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Päätöksen perustelut

Tapahtuma-avustuksia myönnetään ympäri vuoden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston osittaman (24.1.2023, § 3) määrärahan puitteissa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 6.10.2022, § 22 perusteet, joilla tapahtuma-avustusta voidaan myöntää.

Tapahtuma-avustus on harkinnanvarainen. Avustusta myönnetään Helsingin kaupungin alueella järjestettäviin liikuntatapahtumiin, jotka liikuttavat helsinkiläisiä ja monipuolistavat kaupungin tapahtumatarjontaa. Hyväksyttäviä kuluja ovat tapahtuman järjestämiseen liittyvät kulut, tilamaksut, viestintä/markkinointi- sekä tapahtumaan liittyvät työntekijäkulut.

Tapahtuma-avustuksen myöntäminen edellyttää, että avustusta haetaan ennen tapahtumaa. Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustus maksetaan tapahtumajärjestäjälle loppuraportin toimittamisen jälkeen.

Tapahtuma-avustuksen suuruuteen vaikuttavat hakijan omat varat, avustettavasta toiminnasta saatavat tulot sekä muut ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet (esim. julkinen tuki). Yhtä tapahtumaa kohden voidaan myöntää vain yksi avustus.

Avustettavat kilpailutapahtumat voivat olla korkeintaan lajiliittojen alaisia, nuorten kansallisen tason kilpailuja (SM). Avustuksen myöntämisessä painotetaan seuraavia kriteereitä:

 • tapahtuman kansainvälisyys
 • laajuus ja näkyvyys Helsingin kaupunkikuvassa
 • tapahtuman vastuullisuus ekologisesta, ekonomisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta; ympäristöasioiden huomioiminen
 • taloudellisen tuen tarpeellisuus
 • vaikutukset yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämiseen
 • lapsille ja/tai nuorille kohdennetut tapahtumat
 • tavoitteena on innostaa uusia henkilöitä arkiaktiivisuuden, omaehtoisen tai ohjatun liikunnan pariin. 

Seuraavia tapahtumia ei avusteta: Liikuntaseuran normaalia kilpailutoimintaa, liikuntaseuran sisäisiä ja paikallisia tapahtumia sekä leiri- tai kurssitoimintaa, aikuisten kansallisia arvokilpailuja (SM) tai aikuisten kansainvälisiä arvokilpailuja (PM, EM ja MM).

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 (kaupunginvaltuusto 13.10.2021, § 293) todetaan, että Helsinki on tapahtumallisuuden vastuullinen kehittäjä, luotettava ja innostava kumppani sekä toimiva tapahtumien alusta.

Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Tapahtumat täydentävät kaupungin tarjontaa. Tapahtuma-avustuksen myöntämisessä noudatetaan kaupungin avustuksen myöntämisen yleisiä ehtoja (Helsingin kaupunginhallitus 28.10.2019).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto delegoi 6.10.2022, § 21 päätösvallan tapahtuma-avustusten jakamisesta liikuntaan aktivointi -palvelun liikuntapalvelupäällikölle.

This decision was published on 24.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Rehn, tiimiesihenkilö, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö