Hankerahoitus, Ekologisesti kestävän tulevaisuuden tekijät – tulevaisuuslukutaitoa ammattioppilaitoksille, Euroopan sosiaalirahasto, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-001916
More recent handlings
§ 13

Osallistuminen Euroopan sosiaalirahaston Etelä-Suomen ESR+ rahoitushakuun hankkeella “TULU – Tulevaisuuslukutaitoa ammatilliseen koulutukseen”.

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Euroopan sosiaalirahaston Etelä-Suomen ESR+ aluehaun Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman erityistavoitteen 4.2. Uutta osaamista työelämään rahoitushakuun hankkeella “TULU – Tulevaisuuslukutaitoa ammatilliseen koulutukseen”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Helsingin osahankkeen kustannuksiin varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään 151 000 euroa. Määrärahalle saadaan EU:n tukea arviolta 113 250 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 37 750 euroa. Tämän lisäksi keskitetystä määrärahasta katetaan myös Lasten ja nuorten säätiön omarahoitusosuutta yhteensä 15 000 euroa (7 500 euroa vuonna 2024 ja 7 500 euroa vuonna 2025).

Päätöksen perustelut

TULU - Tulevaisuuslukutaitoa ammatilliseen koulutukseen -hankkeessa vahvistetaan ammattiin opiskelevien tulevaisuusosaamista, erityisesti tulevaisuuslukutaitoa ja ennakointiosaamista sekä sen hyödyntämistä omassa toimijuudessaan tulevaisuuden työelämän vihreässä siirtymässä. Lisäksi hankkeessa tuetaan ammatillisen koulutuksen opettajien osaamista ja pedagogisia käytännön taitoja opiskelijoiden tulevaisuuslukutaidon kehittämisessä ekologisesti kestävän tulevaisuuden näkökulmasta. Toiminnan lähtökohtana on Euroopan komission kestävyysosaamisen GreenComp-viitekehys, jossa kestävien tulevaisuuksien visiointi on yksi neljästä osaamisalueesta.

Haettava hanke on ryhmähanke, jota koordinoi Lasten ja nuorten säätiö. Toteutuksesta vastaa säätiössä toimiva Tulevaisuuskoulu, joka on kotimaassa ja kansainvälisesti palkittu tulevaisuuskasvatuksen edelläkävijä. Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto toimii hankkeen osatoteuttajana. Hankeaika on 1.8.2023 – 31.7.2026.

Hankkeessa toteutetaan vuosina 2024–2025 pilottijaksot Stadin ammatti- ja aikuisopiston henkilöstölle ja opiskelijoille. Pilotointien perusteella luodaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen tulevaisuuslukutaidon oppimisen malli, jota testataan erilaisissa toimintaympäristöissä mm. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudassa. Hankkeen oppeja ja tuloksia levitetään laajemmin Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen kentällä.

Hankkeen vaikutuksena opiskelijoiden kyky ymmärtää vihreän siirtymän vaikutukset työn tulevaisuuksiin kehittyy, taito tiedostaa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia vahvistuu. Henkilökohtainen toimijuus ammatillisella polulla ja työelämässä lisääntyy ja usko omaan pärjäämiseen tulevaisuudessa vahvistuu. Nämä kaikki yhdessä lisäävän myös nuorten hyvinvointia, resilienssiä ja pärjäämistä työelämässä, joka muuttuu nopeasti vihreän siirtymän seurauksena.

Hankkeen kokonaisbudjetti on arvion mukaan 751 000 euroa, josta omarahoitusosuus (25 %) on yhteensä 187 750 euroa. Stadin ammatti- ja aikuisopiston osalta kokonaisbudjetti on 151 000 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus 37 750 euroa (25%) esitetään maksettavaksi Helsingin kaupungin keskitetystä määrärahasta. Lisäksi keskitetystä määrärahasta katetaan Lasten ja nuorten säätiön omarahoitusosuutta yhteensä 15 000 euroa (7 500 euroa vuonna 2024 ja 7 500 euroa vuonna 2025).

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 21.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö