Virkasuhteen täyttäminen, Laakavuoren ala-asteen koulu, lähipalvelun erityisluokka, erityisluokanopettaja, KASKO-01-1343-22

HEL 2023-001955
More recent handlings
§ 23

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Laakavuoren ala-aste, erityisluokanopettaja, työavain KASKO-01-1343-22

Perusopetuksen aluepäällikkö 7

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Laakavuoren ala-asteen kouluun sijoitetun erityisluokanopettajan viran (vakanssinumero 1097).

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan virka (vakanssinumero 1097) on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.1.-30.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät Laakavuoren ala-asteella.

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus tiimityöskentelystä sekä kokemus erityisen tuen oppilaiden opettamisesta.

Määräajassa hakemuksen jätti 3 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 2 hakijalla. Yksi kelpoinen hakija peruutti hakemuksensa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan erityisluokanopettajan virkaan oli vähän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 23.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Maria Männikkö, S2-opettaja, puhelin: 09 310 86766

maria.mannikko@hel.fi

Decisionmaker

Katriina Aaltio
perusopetuksen aluepäällikkö 7