Virkasuhteen täyttäminen, Itäkeskuksen peruskoulu, lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä -opetus, KASKO-01-1398-22

HEL 2023-002118
More recent handlings
§ 11

Itäkeskuksen peruskoulu, lehtori suomen kieli ja kirjallisuus, S2, työavain KASKO- 01-1398-22

Perusopetuksen aluepäällikkö 7

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita suomen kieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuuden lehtorin virkaan (vakanssinumero 001486) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Virkaan valitulle ei määrätä koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Suomen kielen ja kirjallisuuden/S2 lehtorin virka (vakanssinumero 001486) on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.1.–30.1. 2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Itäkeskuksen peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on suomen kielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuuden opettajan tehtävät Itäkeskuksen peruskoulussa.

Suomen kielen ja kirjallisuuden/S2 lehtorin kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi positiivisen pedagogiikan tuntemus, ratkaisukeskeinen työote sekä arvostavat vuorovaikutustaidot. Lisäksi eduksi luettiin kokemus monikielisessä ympäristössä toimimisessa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 12 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 10 hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 9 hakijaa. Videohaastatteluun jätti vastaamatta 3 hakijaa.Videohaastatteluiden perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin 3 hakijaa: ********** Heidän kaikkien vastauksista löytyi ratkaisukeskeisen työotteen kuvaamista, positiivisen kasvatuksen pedagogista asiantuntijuutta sekä ammatillista otetta, joka sopii koulumme toimintakulttuuriin.Haastattelun suorittivat ajalla 7.2.2023 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

Kaikilla haastatelluilla on työkokemusta työskentelystä suomen kielen ja kirjallisuuden opettajina yläkoulussa. Tehtävässä eduksi luettua ratkaisukeskeistä työotetta ja positiivisen pedagogiikan tuntemusta haastattelussa osoittivat eniten omaavansa **********

Itäkeskuksen peruskoulun suomen kieli/S2 ja kirjallisuus tehtävässä korostuu aineenhallinnan lisäksi moninaisuuden, monikielisyyden sekä monikulttuurisuuden ymmärtäminen, yhteistyötaidot sekä positiiviseen pedagogiikkaan pohjautuvien toimintakulttuuristen arvojen sisäistäminen.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on ********** Hänen valintaansa puoltaa kokemuksen lisäksi haastattelussa esiin tullut koulun toimintakulttuuriin sitoutuminen, pedagoginen taito, monikulttuurisuuden sekä muun moninaisuuden ymmärtäminen ja ratkaisukeskeinen työote.Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 09.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jutta-Riina Karhunen, rehtori, puhelin: 09 310 80963

jutta-riina.karhunen@hel.fi

Decisionmaker

Katriina Aaltio
perusopetuksen aluepäällikkö 7