Virkasuhteen täyttäminen, Keinutien ala-asteen koulu, päätoiminen tuntiopettaja, ruotsi ja englanti, KASKO-01-1442-22

HEL 2023-002153
More recent handlings
§ 29

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Keinutien ala-asteen koulu, päätoiminen tuntiopettaja (ruotsi, englanti), KASKO-01-1442-22

Perusopetuksen aluepäällikkö 7

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Keinutien ala-asteen kouluun sijoitetun päätoimisen tuntiopettajan viran.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.–30.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on englannin ja ruotsin opettajan tehtävät Keinutien ala-asteen koulussa.

Päätoimisen tuntiopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus työskentelystä monikulttuurisessa koulussa.

Määräajassa hakemuksen jätti seitsemän (7) hakijaa. Vaadittu molempien kielten kelpoisuus oli viidellä (5) hakijalla, kahdella (2) hakijalla oli vain toisen kielen kelpoisuus.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan päätoimisen tuntiopettajan virkaan oli vähän hakijoita, ja kärkihakija kieltäytyi viran vastaanottamisesta, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 14.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Maria Kokkonen, rehtori, puhelin: 09 310 80402

maria.kokkonen@hel.fi

Decisionmaker

Katriina Aaltio
perusopetuksen aluepäällikkö 7