Työsuhteen täyttäminen, Itäkeskuksen peruskoulu, erityisluokanopettaja, KASKO-01-1576-22

HEL 2023-002201
More recent handlings
§ 6

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Itäkeskuksen peruskoulu, erityisluokanopettaja, työavain KASKO-01-1576-22

Perusopetuksen aluepäällikkö 7

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Itäkeskuksen peruskouluun sijoitetun erityisluokanopettajan (sli) viran (vakanssinumero 001084).

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan (sli) virka (vakanssinumero 001084) on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.-30.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialan delegointipäätöksen (30.6.2021, §90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävä Itäkeskuksen peruskoulussa.

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 1 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 1 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Ainut virkaa hakenut jätti hakuprosessin kesken eikä vastannut videohaastattelukysymyksiin, joten virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 09.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Jutta-Riina Karhunen, rehtori, puhelin: 09 310 80963

jutta-riina.karhunen@hel.fi

Decisionmaker

Katriina Aaltio
perusopetuksen aluepäällikkö 7