Kuuleminen, elintarvikelaki 67 §, 3 Monkeys Poke Oy / Ravintola Lie Mi Kamppi

HEL 2023-002210
More recent handlings
§ 4

Elintarvikelain 67 §:n mukaisen seuraamusmaksun määrääminen 3 Monkeys Poke Oy:lle/Ravintola Lie Mi Kamppi

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

3 Monkeys Poke Oy
Peipontie 5 A 2, 02660 ESPOO
y-tunnus 3021000-9

Elintarvikehuoneisto

Ravintola Lie Mi Kamppi
Urho Kekkosen katu 1, 00100 HELSINKI

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

Toimija määrätään maksamaan seuraavat seuraamusmaksut:

1. elintarvikelain 10 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti, 500 euroa

2. salmonellaerityistakuutuotteita koskevien asiakirjojen sekä näytteenotto- ja tutkimussuunnitelmien puuttuminen, 500 euroa

3. elintarvikelain 15 §:n mukaisen omavalvontavelvoitteen laiminlyönti, lämpötilanhallinnassa todetut puutteet, 500 euroa

Seuraamusmaksujen yhteismäärä on 1500 euroa.

Täytäntöönpano

Päätös on täytäntöön pantavissa lainvoiman jälkeen.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Ravintola Lie Mi Kamppiin on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 3.3.2022 (Liite 1). Tällöin on havaittu puutteita ravintolan omavalvonnassa (mm. elintarvikkeiden lämpötilojen hallinnassa). Ravintolaan on tehty uusintatarkastus 13.4.2022, jolloin on havaittu, että toimija on ostanut raakoja, eläinperäisiä elintarvikkeita suoraan virolaisesta tukusta (Liite 2). Toimija ei ollut tehnyt elintarvikelain 10 §:n mukaista ilmoitusta sisämarkkinatuonti-toiminnastaan eikä toimijalla ollut salmonellaerityistakuutuotteille asetuksen EY 1688/2005 vaatimaa
kaupallista asiakirjaa lihoista eikä salmonellatodistuksia. Lisäksi omavalvonnassa todettiin edelleen huomautettavaa. Uusintatarkastuksella 17.5.2022 (Liite 3) saatiin tieto, että sisämarkkinatuonti on lopetettu, mutta tarkastuksella todettiin vakavia epäkohtia omavalvonnassa (mm. lämpötiloissa). Havaitut epäkohdat todettiin korjatuksi uusintatarkastuksella 1.6.2022 sen jälkeen, kun toimijaa oli kuultu elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä.

Ravintola Lie Mi Kamppi tehtiin asiakasvalitustarkastus 1.2.2023 ja
samalla tehtiin valvontasuunnitelman mukainen tarkastus (Liite 4). Tarkastuksella todettiin, että toimija oli aloittanut jälleen sisämarkkinatuonnin. Tarkastuksella havaittiin samat puutteet sisämarkkinatuonnin osalta kuin 13.4.2022 tarkastuksella: toimijalla ei ollut vaadittavia asiakirjoja salmonellaerityistakuutuotteista eikä sisämarkkinatuonnista ollut tehty elintarvikelain 10 §:n mukaista ilmoitusta valvontaviranomaiselle, vaikka toimijaa on ohjeistettu asiasta 13.4.2022 tarkastuksella. Lisäksi 1.2.2023 tarkastuksella todettiin muita puutteita omavalvonnassa mm. elintarvikkeiden lämpötilojen hallinnassa, vastaanottotarkastuksissa ja näytteenotossa.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (297/2021) 67 §:n mukaisesta seuraamusmaksumääräyksestä 21.2.2023 päivätyllä kirjeellä (Liite 5).

Toimija on antanut vastineen määräaikaan mennessä. Vastineessa toimija ilmoittaa, että korjaa kaikki epäkohdat, ei enää osta naudanluita virolaiselta tavarantoimittajalta ja tekee lämpötilakirjauksia (Liite 6).

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain (297/2021) 67 §:n 1 momentin mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan maksamaan vähintään 300 euron ja enintään 5 000 euron elintarvikevalvonnan seuraamusmaksun, jos toimija:

1) harjoittaa alkutuotantoa, elintarviketoimintaa tai kontaktimateriaalitoimintaa sellaisessa toimipaikassa, jota ei ole 9 tai 11 §:n mukaisesti hyväksytty tai josta ei ole tehty 8, 10 tai 13 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta;

5) ei noudata 15 §:ssä säädettyä vaatimusta omavalvonnasta.

Elintarvikelain 67 §:n 2 momentin mukaan seuraamusmaksun suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon menettelyn laatu, vahingollisuus ja toistuvuus. Maksu voidaan jättää määräämättä tai määrätä maksettavaksi vähimmäismäärää pienempänä, jos tekoa voidaan pitää vähäisenä ja maksun määräämättä jättäminen tai määrääminen vähimmäismäärää pienempänä on kohtuullista laiminlyönnin laatu, toistuvuus, suunnitelmallisuus ja muut olosuhteet huomioon ottaen. Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi valtiolle.

Elintarvikelain 10 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on tehtävä ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröintiä varten toimivaltaisen valvontaviranomaisen tarjoamaan sähköiseen palveluun tai toimitettava tiedot muulla tavoin toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. 3 Monkeys Poke Oy on harjoittanut raakojen, eläinperäisten salmonellaerityistakuutuotteiden maahantuontia ilman ilmoitusta toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Toimijaa on ohjeistettu ilmoitusvelvollisuudesta, mutta kehotuksesta huolimatta toimija on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa.

Elintarvikelain 15 §:n mukaan elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella. Elintarvikealan toimijan tuodessa eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 8 artiklassa tarkoitettujen salmonellaa koskevien erityistakuiden piiriin kuuluvia elintarvikkeita Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta Suomeen, omavalvontaan on sisällyttävä kyseisiä elintarvikkeita koskeva näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma salmonellan varalta. 3 Monkeys Poke Oy on vastaanottanut sisämarkkinatuojana salmonellaerityistakuutuotteita ilman komission asetuksen EY 1688/2005 vaatimaa kaupallista asiakirjaa ja salmonellatodistuksia. Elintarvikkeita on käytetty ravintolassa, vaikka niillä ei ole ollut vaadittuja asiakirjoja. Toimijalla ei ollut näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma salmonellan varalta eikä salmonellanäytteitä oltu otettu lainkaan. Lisäksi toimijan omavalvonnassa oli puutteita myös mm. lämpötilojen hallinnassa. Esimerkiksi 1.2.2023 tarkastuksella riisiä säilytettiin huoneenlämmössä ja sen lämpötila oli 28,2 °C ja elintarvikkeiden vastaanottolämpötiloista ei ollut varmistuttu asianmukaisesti.

Maa- ja metsätalousministeriön elintarvikehygieniasta
antaman asetuksen (318/2021) 23 §:n 1 momentin mukaan toimijan on noudatettava seuraavia elintarvikkeiden säilytyslämpötilavaatimuksia:

1) helposti pilaantuvat maidot ja kermat on säilytettävä korkeintaan 6 °C:ssa. Helposti pilaantuvat maitopohjaiset tuotteet, joiden valmistukseen sisältyy vähintään pastörointi tai sitä vastaava käsittely, on säilytettävä korkeintaan 8 °C:ssa. Muut helposti pilaantuvat maitopohjaiset tuotteet on säilytettävä korkeintaan 6 °C:ssa;

8) kuumana myytävien tai tarjolla olevien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilan on oltava vähintään 60 °C;

10) kylmässä säilytettäväksi tarkoitetun elintarvikkeen jäähdytys on aloitettava välittömästi valmistuksen jälkeen ja elintarvike on jäähdytettävä kyseisen elintarvikkeen säilytyslämpötilavaatimuksen mukaiseen lämpötilaan enintään neljässä tunnissa.

Maa- ja metsätalousminiseriön elintarvikehygieniasta antaman asetuksen 23 §:n 2 momentin mukaan toimijan on noudatettava seuraavia elintarvikkeiden kuljetuslämpötilavaatimuksia:

1) kuljetettaessa toimijalta toimijalle elintarvikkeita sovelletaan tämän pykälän 1 momentissa säädettyjä elintarvikkeiden säilytyslämpötilavaatimuksia, jollei tämän momentin 2–3 kohdissa toisin säädetä;

2) kuljetettaessa toimijalta toimijalle samassa kuljetuksessa helposti pilaantuvia jäähdytettyjä elintarvikkeita, joilla on erilaiset lämpötilavaatimukset, elintarvikkeen lämpötilan on oltava korkeintaan 6 °C.

Euroopan parlamentin ja neuvoston elintarvikehygieniasta antaman asetuksen (EY) 852/2004 liitteen II luvun IX kohdan 5 mukaan raaka-aineita, valmistusaineita, puolivalmiita tuotteita ja valmiita tuotteita, joissa patogeeniset mikro-organismit saattavat lisääntyä tai joissa saattaa muodostua toksiineja, ei saa säilyttää lämpötiloissa, jotka saattavat aiheuttaa terveysriskin. Kylmäketjua ei saa katkaista.

3 Monkeys Poke Oy on toiminut sisämarkkinatuojana salmonellaerityistakuutuotteille ja laiminlyönyt sisämarkkinatuojan ilmoitusvelvollisuuden, ko. elintarvikkeiden asiakirjavaatimukset ja omavalvonnan näytteenoton. Salmonellaerityistakuutuotteita koskevat samat epäkohdat on
todettu kahdella eri tarkastuksella (vuosina 2022 ja 2023). Salmonellabakteerien aiheuttamat infektiot ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma ympäri maailmaa. Suomi ja muut Pohjoismaat ovat tästä poikkeuksena. Yksi keinoista, joiden avulla alhainen salmonellan esiintyvyys voidaan varmistaa, on kansallinen salmonellavalvontaohjelma. Valvontaohjelman vuoksi Suomeen tuotavat raa’at eläinperäiset elintarvikkeet on tutkittava lähtömaassa salmonellan varalta ja erässä ei saa esiintyä salmonellaa. Koska toimijan sisämarkkinatuoduista lihaeristä ei ole tutkittu salmonellaa asianmukaisesti, laiminlyönti on omiaan lisäämään mm. ruoan ruokamyrkytysriskiä. Myös omavalvonnan lämpötilojen hallinnassa on todettu epäkohtia eri osa-alueilla toistuvasti.

3 Monkeys Poke Oy:n toiminnan on havaittu olevan elintarvikelainsäädännön vastaista ilmoitusvelvollisuuden ja omavalvontavelvoitteiden laiminlyöntien osalta. Koska 3 Monkeys Poke Oy:n toiminnan on havaittu olevan elintarvikelainsäädännön vastaista toistuvasti toimijalle annetuita ohjeista ja kehotuksista huolimatta ja toiminnasta on voinut aiheutua edellä kerrotulla tavalla terveysvaaraa, voi elintarvikevalvontaviranomainen määrätä toimijan maksamaan elintarvikevalvonnan seuraamusmaksun. Elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu on rangaistusluonteinen hallinnollinen sanktio, joka voidaan määrätä, vaikka seuraamusmaksun perusteena oleva teko olisi päättynyt tai menettely korjattu.

Asian käsittelyssä on huomioitu Ruokaviraston ohje seuraamusmaksusta (ohje nro 474/00.00.01.02.02/2022).

Sovellettavat oikeus- ja muut ohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 10, 15, 67, 75 §
Hallintolaki (434/2003) 34, 36 §
Ruokaviraston seuraamusmaksuohje 474/00.00.01.02.02/2022
Komission asetus (EY) N:o 1688/2005 asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöön panemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta, 6 artikla
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta
(318/2021) 23 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston elintarvikehygieniasta antama asetus (EY) N:o 852/2004, liite II
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, 8 artikla

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle seuraamusmaksun määräämistä koskevissa asioissa.

Mahdolliset lisätoimenpiteet

Jos epäkohta jatkuu, voi elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö antaa epäkohtien korjaamiseksi elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen, jonka lisäksi voidaan kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle esitellä päätösehdotus, jossa elintarvikelain 55 §:n mukaista määräystä tultaisi tehostamaan uhkasakolla. Mahdollinen uhkasakko voisi olla 10 000 euroa.

Elintarvikelain 55 §:n mukainen määräys ja mahdollinen uhkasakko määrättäisiin siis seuraamusmaksun lisäksi erillisessä prosessissa, mikäli toimija ei korjaa epäkohtaa.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona 3 Monkeys Poke Oy:lle.

Päätöksen ohessa toimitetaan tilisiirtolomake seuraamusmaksun maksua varten.

This decision was published on 16.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maarit Lähdesmäki, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 32099

maarit.lahdesmaki@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus 3.3.2022
2. Tarkastuskertomus 13.4.2022
3. Tarkastuskertomus 17.5.2022
4. Tarkastuskertomus 1.2.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.