Hankinta, vähimmäistietosisältöasetuksen mukaisen raportoinnin suunnittelu, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-002256
More recent handlings
§ 2
This decisionmaker is no longer active

Vähimmäistietosisältöasetuksen mukaisen raportoinnin toteuttamisen suunnittelu

Tietohallintojohtaja

Päätös

Tietohallintojohtaja päätti hankkia hankintalain 15 §:n perusteella Oy Apotti Ab:ltä ratkaisun, jolla suunnitellaan vähimmäistietosisältöasetuksen mukainen raportointi huomioiden Apotin tietorakenne. Työ arvioidaan toteutettavan 30.6.2023 mennessä. Hankinnan kokonaiskustannukset ovat enintään 155 520 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Kansallisella vähimmäistietosisällöllä tarkoitetaan sitä minimitason tietoa, jota hyvinvointialueet ja Helsinki tarvitsevat järjestämistehtävän hoitamiseksi. Vähimmäistietosisältö luo edellytyksiä tietojohtamiselle ja on sama kaikille hyvinvointialueille. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä edellyttää, että hyvinvointialueet hyödyntävät vähimmäistietosisältöä järjestämisvastuullaan olevan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamisessa toiminnan, tuotannon ja talouden ohjauksen, johtamisen ja päätöksenteon tukena. Hyvinvointialueen seurantatiedon tulee olla yhdenmukaista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittelemien tietosisältöjen ja -rakenteiden kanssa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala on tehnyt tiedolla johtamisen palveluiden arkkitehtuurisuunnittelua, jonka avulla on tuotettu suunnitelma tunnistettujen lähdetietojen hyödyntämisen toimintaympäristöstä, infrastruktuurista ja palveluiden tuottamisesta. Tiedolla johtamisen palvelut yhdistävät tietoja eri lähteistä ja mahdollistavat tietojen hyödyntämisen moniin käyttötarpeisiin. Yksinä keskeisinä tunnistettuina lähdetietoina ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotissa olevat tiedot, joihin kohdistuu erilaisia raportointitarpeita. Apotti-järjestelmässä olevien tietojen osalta on tunnistettu, että Oy Apotti Ab:n tarjoama raportointi ei riitä toimialatasoisiin tarpeisiin. Tavoitteena on mahdollistaa Apotti-tietojen saaminen toimialan käyttöön, jotta tiedoista voidaan koostaa ja rikastaa toimialaa koskevaa kokonaiskuvaa sekä yhdistää tietoja tietosisältöön, jota ei ole asiakas- ja potilastietojärjestelmässä.

Sosiaali- ja terveystoimiala on hankkinut tähän kokonaisuuteen liittyen Oy Apotti Ab:lta tiedolla johtamisen ratkaisun (tietohallintopäällikkö 39 § 18.10.2022). Lisäksi toimiala on hankkinut tiedolla johtamisen ratkaisuun organisaatiosuodatuksen toteutuksen, joka mahdollistaa pääsyn Apotin tietovarastoissa olevaan tietoon Helsingin rekisterinpitoon kuuluvalta osin (tietohallintopäällikkö 30 § 20.6.2022). Asiakas- ja potilastietojärjestelmässä oleva tieto on yhteensovitettu vähimmäistietosisältöasetuksen vaatimuksiin, mitä varten on hankittu ratkaisu (tietohallintopäällikkö 31 § 20.6.2022).

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala hankkii Oy Apotti Ab:ltä raportoinnin suunnittelun tueksi palvelua, jotta Helsingin on mahdollista vastata kansallisiin vähimmäistietosisältöasetuksen vaatimuksiin. Raportoinnin suunnittelun tuloksena on projektisuunnitelma, jonka mukaisesti toimien Helsingin on mahdollista raportoida vähimmäistietosisältöön liittyvät tiedot. Projektisuunnitelmaan tunnistetaan tarvittavat tietointegraatiot, jotka tulee toteuttaa vähimmäistietosisältöjen osalta sekä suunnitellaan tietovuot ja tietoarkkitehtuuri, joiden perusteella vähimmäistietosisältöjen raportointi toteutetaan. Lisäksi laaditaan projektisuunnitelmat toteutusvaiheesta huomioiden sidosryhmiin kohdistuvat riippuvuudet.

Hankinnan kokonaisarvo on tämän hankinnan jälkeen 446 565 euroa (alv 0 %).

Hankinnan kustannukset maksetaan valtiovarainministeriön erillisrahoituksella VN/2334/2022.

Oy Apotti Ab on kaupungin sidosyksikkö. Hankintalakia (1397/2016) ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään (hankintalaki 15 §).

Tietohallintojohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 14.2.2023 § 28.

This decision was published on 09.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kalle Honka, projektiasiantuntija, puhelin: 09 310 33417

kalle.honka@hel.fi

Decisionmaker

Petri Otranen
tietohallintojohtaja