Virkasuhteen täyttäminen, Itäkeskuksen peruskoulu, luokanopettaja, kielirikasteinen opetus (englanti), työavain KASKO-01-1517-22

HEL 2023-002263
More recent handlings
§ 7

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Itäkeskuksen peruskoulu, luokanopettaja (kielirikasteinen opetus, englanti) työavain KASKO-01-1517-22

Perusopetuksen aluepäällikkö 7

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Itäkeskuksen peruskouluun sijoitetun luokanopettajan (kielirikasteinen opetus, englanti) viran, vakanssinumero 002664.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan (kielirikasteinen opetus, englanti) virka (vakanssinumero 002664) on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.-30.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialan delegointipäätöksen (30.6.2021, §90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävä Itäkeskuksen peruskoulussa kielirikasteisessa opetuksessa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 5 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 1 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Ainut kelpoinen hakija jätti hakuprosessin kesken eikä saapunut haastatteluun videohaastattelun jälkeen, joten virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 09.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Jutta-Riina Karhunen, rehtori, puhelin: 09 310 80963

jutta-riina.karhunen@hel.fi

Decisionmaker

Katriina Aaltio
perusopetuksen aluepäällikkö 7