Virkasuhteen täyttäminen, Ressun peruskoulu, lehtori, matematiikka, KASKO-01-1184-22

HEL 2023-002322
More recent handlings
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, Ressun peruskoulu, matematiikan lehtori, työavain KASKO-01-1184-22

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita matematiikan lehtorin virkaan (vakanssinumero 000806) ********** Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Matematiikan lehtorin virka (vakanssinumero 000806) on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.1.2023-30.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Ressun peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on matematiikan lehtorin tehtävät Ressun peruskoulussa.

Matematiikan lehtorin kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, joka osoitetaan valtioneuvoston asetuksessa 481/2003 säädetyllä tavalla ja englannin kielen hallinta, joka osoitetaan opetushallituksen määräämällä tavalla (OPH-1435-2022).

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi hakijan kokemus ja osaaminen digitaalisissa oppimisympäristöissä toimimisesta, yhteisopettajuuskokemus sekä ymmärrys IB-ohjelmasta ja kokemus fysiikan ja kemian opetuksesta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 15 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus kielitaitovaatimuksineen oli 3 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 4 hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin hakijoita, joiden muodollinen kelpoisuus haastattelukutsua lähetettäessä oli tutkittu myös kielitaitovaatimuksen osalta riittäväksi. Haastatteluun kutsuttiin hakijat **********

Haastattelun suorittivat ajalla 8.-9.2.2023 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

**********

Kaikilla haastatelluilla on kokemusta matematiikan opetuksesta yläasteikäisille oppilaille. Kaikilla haastatelluilla oli erinomainen näkemys matematiikan ja arjen elämän yhdistämisestä. Tehtävässä korostuva yhteistyön merkitys ja käytännön kokemus nousivat esille haastattelussa erityisesti ********** Jokaisella haastatellulla oli hyvä näkemys eriyttämisestä, kielitietoisuudesta ja yhteisopettajuudesta.

Matematiikan lehtorin tehtävässä korostuvat oppiaineen sisältöjen hallinnan lisäksi yhteistyö aineryhmän opettajien kesken sekä koko kouluyhteisössä ja IB-ohjelman mukainen opetustyön suunnittelu.

Aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on ********** Hänen valintaansa puoltavat hänen kokemuksensa yhteisopettajuudesta ja IB-opetuksesta sekä haastattelussa esille tullut osaaminen eriyttämisessä ja yhteistyötoimintojen kehittämisessä. ********** haastattelussa esille nostamat erinomaiset esimerkit käytännön työssä suoriutumisesta ja työn kehittämisestä vahvistivat haastattelijoiden näkemystä erityisestä soveltuvuudesta tehtävään.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 13.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Leena Liusvaara, rehtori, puhelin: 09 310 82101

leena.liusvaara@hel.fi

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1