Virkasuhteen täyttäminen, Vattuniemen ala-asteen koulu, luokanopettaja, kielirikasteinen opetus (englanti), KASKO-01-1250-2

HEL 2023-002323
More recent handlings
§ 22

Vattuniemen ala-asteen kouluun sijoitetun luokanopettajan kielirikasteinen opetus (englanti) viran täyttämättä jättäminen, työavain KASKO-01-1250-22

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Vattuniemen ala-asteen kouluun sijoitetun luokanopettajan kielirikasteinen opetus (englanti) viran.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan kielirikasteinen opetus (englanti) virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.1.-30.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan kielirikasteinen opetus (englanti) tehtävät Vattuniemen ala-asteen koulussa.

Luokanopettajan kielirikasteinen opetus (englanti) viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, joka osoitetaan valtioneuvoston asetuksessa 481/2003 säädetyllä tavalla ja englannin kielen hallinta, joka osoitetaan opetushallituksen määräämällä tavalla (OPH-1435-2022).

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus joustavissa oppimisympäristöissä työskentelemisestä sekä kokemus yhteisopettajuudesta. Kokemus monipuolisten ja toiminnallisten tapojen käyttämisestä opetuksessa ja arvioinnissa. Lisäksi luettiin eduksi kokemus toimintakulttuurin kehittämiseen osallistumisesta sekä kokemus kielirikasteisesta opetuksesta. Eduksi luettiin myös kokemus ja taito luonnontieteiden monipuoliseen opetukseen.

Määräajassa hakemuksen jätti 8 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 4 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan tehtävänimikkeen virkaan oli vähän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 14.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Päivi Hakala, rehtori, puhelin: 09 310 82850

paivi.hakala@hel.fi

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1