Virkasuhteen täyttäminen, Vattuniemen ala-asteen koulu, luokanopettaja, kielirikasteinen opetus (englanti), KASKO-01-1245-22

HEL 2023-002328
More recent handlings
§ 21

Virkasuhteen täyttäminen, Vattuniemen ala-asteen koulu, luokanopettaja kielirikasteinen opetus (englanti) työavain KASKO-01-1245-22

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita luokanopettaja kielirikasteinen opetus (englanti) virkaan (vakanssinumero 006412) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan kielirikasteinen opetus (englanti) virka (vakanssinumero 006412) on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.1.-30.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Vattuniemen ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan kielirikasteinen opetus (englanti) tehtävät Vattuniemen ala-asteen koulussa.

Luokanopettaja kielirikasteinen opetus (englanti) viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, joka osoitetaan valtioneuvoston asetuksessa 481/2003 säädetyllä tavalla ja englannin kielen hallinta, joka osoitetaan opetushallituksen määräämällä tavalla (OPH-1435-2022).

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus joustavissa oppimisympäristöissä työskentelemisestä sekä kokemus yhteisopettajuudesta. Kokemus monipuolisten ja toiminnallisten tapojen käyttämisestä opetuksessa ja arvioinnissa. Lisäksi luettiin eduksi kokemus toimintakulttuurin kehittämiseen osallistumisesta sekä kokemus kielirikasteisesta opetuksesta. Eduksi luettiin myös kokemus ja taito alkuopetuksesta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 13 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 6 hakijalla.

Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin 6 hakijaa: ********** Kaikilla haastatteluun kutsutuilla oli tehtävään sopivaa pedagogista osaamista.

Haastattelun suorittivat ajalla 6.-8.2.2023 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Luokanopettajan kielirikasteinen opetus (englanti) tehtävässä korostuu taito toimia yhteisopettajuudessa ja joustavissa oppimisympäristöissä sekä taito opettaa monipuolisin menetelmin ja taito kehittää kielirikasteista opetusta.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Vattuniemen ala-asteen koulussa on ollut virkahaussa neljä rinnasteista luokanopettajan paikkaa (vakanssit: 006434, 006412, 006430 ja 006420). Luokanopettajan vakanssiin 006434 ehdotetaan valittavaksi kaikkia virkoja hakenut ********** Luokanopettajan vakanssiin 006412 ehdotetaan valittavaksi ********** Luokanopettajan vakanssiin 006430 ehdotetaan valittavaksi kaikkia virkoja hakenut ********** Luokanopettajan vakanssi 006420 ehdotetaan jätettävän täyttämättä vähäisen hakijamäärän vuoksi.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 14.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Päivi Hakala, rehtori, puhelin: 09 310 82850

paivi.hakala@hel.fi

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1