Tutkimuslupahakemus, SELFIEforTEACHERS Case Studies

HEL 2023-002384
More recent handlings
§ 21

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2023-002384

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on voimassa 31.5.2023 saakka.

Päätöksen perustelut

********** ovat hakeneet tutkimuslupaa yliopistotasoiselle tutkimukselle. Tavoitteena on selvittää, miten käyttökelpoinen EU:ssa kehitetty SELFIEforTEACHERS-kysely on opettajien digiosaamisen ja ammatillisten kehittymistarpeiden itsearvionnissa sekä kehittämis- ja tukitoimien kohdentamisen suunnittelussa koko koulun tasolla. EU:n tilaamaa tutkimushanketta toteuttaa konsortio, jossa on tutkijoita Suomen lisäksi Espanjasta, Kreikasta, Kyprokselta, Irlannista ja Skotlannista.

Kaikki koulun opettajat osallistuvat koulussa organisoitavaan työpajaan, jossa täytetään SfT-verkkokysely. Koulussa organisoitava työpaja on osa rehtorin kanssa sovittua koulutyötä. Yksittäisen opettajan vastaukset ja tulokset jäävät vain opettajan itsensä käyttöön, tutkijoilla ei ole niihin pääsyä eikä niitä käytetä tutkimusaineistona. Tutkija kirjoittaa työpajasta havaintomuistiinpanoja, jossa ei keskitytä yksittäisiin opettajiin eikä heiltä kerätä henkilötietoja.

Vapaaehtoisia opettajia (6-10) pyydetään osallistumaan n. tunnin mittaiseen opettajien ryhmähaastatteluun muiden oman koulun kollegojen kanssa. Haastattelu tallennetaan ja litteroidaan ja haastatteluun osallistuvilta kerätään taustatietoja, jotka anonymisoidaan ennen aineiston analyysia.

Koulun johtoryhmä osallistuu alku- ja loppuhaastatteluun sekä suunnittelutapaamisiin. Haastattelu tallennetaan ja litteroidaan ja haastatteluun osallistuvilta kerätään taustatietoja, jotka anonymisoidaan ennen aineiston analyysia.

Tulosten raportointi on täysin luottamuksellista ja tulokset julkaistaan siten, ettei yksittäistä osallistujaa voi tunnistaa tuotettavista julkaisuista tai raporteista.

Tutkimusaineisto kerätään ajalla 1.3.2023-31.5.2023. Tutkimusaineisto kerätään haastattelemalla, havainnoimalla ja videoimalla henkilökuntaa. Tutkimuksen otoskoko on n. 35 (n=35). Kyseessä on laadullinen tutkimus.

Otokseen osallistuvat yksiköt: Roihuvuoren koulu

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkittavilta pyydetään kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineisto arkistoidaan 5 vuotta tutkimuksen valmistuttua ja hävitetään viimeistään 31.5.2028.

Tunnistetietojen käsittely sekä tutkimusrekisteriin kerättävät tiedot on kuvattu tarkemmin tutkimuksen tietosuojailmoituksessa (liite 3).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksen 3.8.2017 § 57 mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla päätöksen tutkimusluvasta tekee kunkin palvelukokonaisuuden johtaja omaa palvelukokonaisuuttaan koskevien tutkimusten osalta. Mikäli tutkimus koskee useamman palvelukokonaisuuden toimintaa, tekee päätöksen toimialajohtaja.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 1.3.2023-31.5.2023 koulujen ja oppilaitosten työaikana.

Päätös ei anna oikeutta saada tietoja Helsingin kaupungin asiakirja- ja rekisteriaineistoista.

Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei osallistu tutkimuksen toteuttamiseen.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Tutkimusraportin sähköinen osoite toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen:
kasko.tutkimusluvat@hel.fi

This decision was published on 22.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jukka Orava, arviointiasiantuntija, puhelin: 09 310 78018

jukka.orava@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Tutkimuslupahakemus13.2.2023, liite, Tietosuojaseloste
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.