Hankinta, jäänhoitokoneet, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-002453
More recent handlings
§ 43

Jäänhoitokoneen hankinta liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntapaikat -palvelun käyttöön

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hyväksyä Suomen Konetalo Oy:n ja Kessu Oy:n antamat tarjoukset yhteensä neljän uuden jäänhoitokoneen toimittamisesta liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntapaikat -palvelun käyttöön. Hankittavat koneet tulevat 1 isolle tekojäälle, 2 ulkotekojäille sekä 1 jäähalliin.

Hankinnan kokonaishinta on 545 860,00 euro alv 0 %.

Hankinnan perusteena on halvin hinta. Hankittavat koneet jakaantuivat seuraavasti:

Jäänhoitokone
Hinta/euroa
Tarjoaja
 
 
 
Iso ulkokone
156 490,00
Suomen Konetalo Oy
Jäähallikone
126 100,00
Kessu Oy
2 pientä ulkokonetta
263 270,00
Suomen Konetalo Oy

Hankinnasta aiheutuvat kustannukset maksetaan vuoden 2023 talousarviossa irtaimen omaisuuden perushankintoihin osoitetuista määrärahoista. Jäänhoitokoneiden hankinnasta tehdään sopimus tämän päätöksen saatua lainvoiman.

Sopimus ei synny vielä päätöksestä tiedottamalla, vaan vasta kun odotusaika ja valitusaika ovat kuluneet ja kaupunki sekä päätöksellä valittu toimittaja ovat allekirjoittaneet kirjallisen hankintasopimuksen.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle on valmistunut viimeisten vuosien aikana useita tekojääkenttiä ja niiden hoitamiseen tarvitaan lisää jäänhoitokoneita. liikuntapaikat -palvelulla on 16 jäänhoitokonetta, joista vanhimmat ovat 1980 luvulta ja eivät täytä nykypäivän päästömääräyksiä. Näillä hankittavilla koneilla parannetaan konekantaa esimerkiksi päästöjen osalta ja saamme uusille tekojäille määräysten mukaiset koneet.

Hankinnan kohde

Iso ulkokone 1 kpl
Jäähallikone 1 kpl
Pieni ulkokone 2 kpl

Hankintamenettely

Hankinnassa on kyse julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 26 §:n mukaisesta EU-kynnysarvon ylittävästä tavarahankinnasta. Hankinta toteutettiin käyttämällä avointa menettelyä, jossa kuka tahansa sai jättää tarjouksen.

Hankinnasta on 14.4.2023 lähetetty julkaistavaksi EU-hankinta ilmoitus TED (Tenders Electronic Daily) -tietokannassa sekä kansallisessa HILMA-ilmoituskanavassa (HEL 2023-002453 T020801) (www.hankintailmoitukset.fi).

Määräaika tarjousten jättämiselle oli 19.05.2023 kello 12.00.

Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjousta yhdestä (1) isosta ja kahdesta (2) pienestä jäänhoitokoneesta ulkotekojäille ja yhdestä (1) jäänhoitokoneesta jäähalliin.

Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta 3 tarjoajalta: Prorink International Oy, Suomen Konetalo Oy sekä Kessu Oy.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi vaadittavat selvitykset.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on asetettu tarjoukselle, sen sisällölle ja tarjottavalle palvelulle vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin ne tekniset ominaisuudet, jotka tarjottavan jäänhoitokoneen tulee täyttää.

Hankinta jakautuu kolmeen osa-alueeseen seuraavasti:

Osa-alue 1
Iso ulkokone 1 kpl
Osa-alue 2
Jäähallikone 1 kpl
Osa-alue 3
Pieni ulkokone 1–2 kpl

Osa-alueet ovat omia kokonaisuuksia.

Saadut tarjoukset osa-alueittain:

Osa-alue 1 Iso ulkokone 1 kpl:

Koneita tarjosivat Prorink Oy, Kessu Oy sekä Suomen Konetalo Oy, jotka kaikki täyttivät vaadittavat kriteerit. Halvin tarjous tuli Suomen Konetalo Oy:n tarjoama WM, Evo2 Diesel.

1.
Suomen Konetalo Oy: WM, Evo2 Diesel
156 490,00 euroa
2.
Kessu Oy: Engo, Ice Lion
177 322,00 euroa
3.
Prorink Oy: Zamboni, 712 Diesel
184 500,00 euroa
4.
Prorink Oy: Zamboni, IZO 712 (sähkö)
196 200,00 euroa

Osa-alue 2 Jäähallikone 1 kpl:

Kessu Oy:n sekä Suomen konetalo Oy:n tarjoamat koneet täyttivät kaikki vaadittavat kriteerit. Halvin tarjous on Kessu Oy:n tarjoama IceWolf smart.

1.
Kessu Oy: Engo, IceWolf smart
126 100,00 euroa
2.
Suomen konetalo Oy: WM, Shira
138 650,00 euroa

Osa-alue 3 Pieni ulkokone 1–2 kpl:

Koneita tarjosivat Prorink Oy, Kessu Oy sekä Suomen Konetalo Oy, jotka kaikki täyttivät vaadittavat kriteerit. Halvin tarjous on Suomen Konetalo Oy:n tarjoama WM, Shira.

1.
Suomen Konetalo Oy: WM, Shira
131 635,00 euroa
2.
Kessu Oy: Engo, IceWolf smart
135 266,00 euroa
3.
Prorink Oy: Zamboni, IZO 612
185 500,00 euroa

Halvimman tarjouksen perusteella 2 kpl pieniä ulkokoneita maksavat yhteensä 263 270 euroa.

Määrärahat

Määrärahat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 20.12.2022, 207 §, asia 3, liite 2 vahvistanut irtaimenomaisuuden perusmäärärahojen käyttösuunnitelmaan ja oikeuttanut toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahan siirroista ja investointimäärärahojen kohdentamisesta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2023 irtaimen omaisuuden perushankintoihin on kohdistettu 6 927 000 euroa (alv 0 %). Hankinta maksetaan investointimäärärahoista tililtä 450001 ja kohdistetaan projektille 29 854 022 3007.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianomaisille hankintaa koskevan päätöksen tekemisen yhteydessä.

Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 28.3.2023, 47 §, asia 14 oikeuttaa kulttuuri ja vapaa-ajan liikuntajohtajan tekemään hankinnasta päätöksen sekä allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset.

This decision was published on 12.06.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkuja 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harri Uusimäki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87502

harri.uusimaki@hel.fi

Vesa Pirha, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 36408

vesa.pirha@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja