Opetuksen järjestäminen, kaksikielisen opetuksen aloittavien ryhmien soveltuvuuskokeiden alimmat hyväksytyt pistemäärät

HEL 2023-002468
More recent handlings
§ 16

Kaksikielisen suomi-englanti-opetuksen aloittavien ryhmien soveltuvuuskokeiden alimmat hyväksytyt pistemäärät

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtajan sijainen päätti hyväksyä muutoksen koskien kaksikielisen suomi-englanti-opetuksen 7. vuosiluokan ryhmien soveltuvuuskokeen alimpia pistemääriä, joilla hakija voi tulla hyväksytyksi opetukseen. Päätös koskee ryhmiä, joiden opetus alkaa 1.8.2023 ja se kumoaa näiden osalta tehdyn päätöksen 21.12.2022 (159 §).

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt painotetun, kaksikielisen, englanninkielisen ja kielikylpyopetuksen aloittavien ryhmien vähimmäis- ja enimmäisoppilasmäärät 26.10.2021 (40 §). Soveltuvuuskokeiden alimmat pistemäärät, joilla voi tulla hyväksytyksi edellä listattuihin opetuksiin, tarkistetaan vuosittain.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on delegoinut päätösvallan vuosittain tarkistettavista soveltuvuuskokeiden alimmista hyväksytyistä pistemääristä sekä aloittavien ryhmien lukumääristä ja aloituspaikkamääristä perusopetusjohtajalle 3.11.2020 (46 §)

Perusopetusjohtajan päätöksellä 21.12.2022 (159 §) on määritelty, että laajamittaiseen kaksikieliseen suomi-englanti-opetuksen voidaan ottaa hakijat, jotka saavat soveltuvuuskokeessa vähintään 50/100 pistettä suomen kielen osiosta ja 50/100 englannin kielen osiosta. Tällä päätöksellä alennetaan nämä pistemäärät siten, että opetukseen voidaan ottaa hakijat, jotka saavat soveltuvuuskokeesta vähintään 25/100 suomen kielen osiosta ja 25/100 englannin kielen osiosta. Pistemäärien alentaminen tehdään, koska tämän vuoden soveltuvuuskokeen sisältö on osoittautunut vaikeaksi. Pistemäärän alentaminen on näin perusteltua, jotta opetuksen ulkopuolelle ei jää tarvittavan kielitaidon omaavia hakijoita.

This decision was published on 20.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 83012

hanna.valitalo@hel.fi

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23444

satu.koistinen@hel.fi

Decisionmaker

Taina Tervonen
perusopetusjohtajan sijainen