Toivomusponsi, selvityksen tekeminen maa-alan hankkimisesta pohjoisbaanan reitin oikaisua varten

HEL 2023-002491
More recent handlings
Case 13. / 76 §

Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi maa-alueen hankkimiseksi Pohjoisbaanan reitin varrelta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginvaltuuston 15.2.2023 § 38 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimista ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto on käsitellessään Pohjoisbaanan yleissuunnitelmaa 15.2.2023 hyväksynyt valtuutettu Otso Kivekkään seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta hankkia Tapanilan mutkan kohdalta tarvittavat maa-ala reitin oikaisuun jo lähitulevaisuudessa, jotta reitti voitaisiin toteuttaa yhdellä kertaa sujuvasti radan varteen.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto, jossa esitettiin määrärahasiirtoja maanhankintaan. Kaupunki on ostanut 17.10.2023 kyseisen maa-alan.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava myös muille valtuutetuille.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 06.06.2023 § 333

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lautakunta piti toivomuspontta kannatettavana. Toivomusponnen toteuttamisen mahdollistavan kiinteistön kauppaneuvottelut ovat vireillä.

Kaupunkiympäristölautakunta on 9.5.2023 § 249 esittänyt kaupunginhallitukselle vuoden 2023 talousarvion sitovien talousarviokohtien välisiä määrärahasiirtoja maanhankintaan. Siirron hyväksyminen on kaupan toteutumisen edellytys.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne@hel.fi
Close

This decision was published on 16.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi