Toivomusponsi, vammais- ja vanhusjärjestöt mukaan sähköpotkulautojen käytön ja pysäköinnin suunnitteluun

HEL 2023-002493
More recent handlings
Case 15. / 78 §

Valtuutettu Mari Rantasen toivomusponsi mahdollisuudesta ottaa vammais- ja vanhusjärjestöt mukaan sähköpotkulautojen käytön ja pysäköinnin suunnitteluun

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginvaltuuston 15.2.2023 § 38 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimista ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto on käsitellessään Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloitetta sääntöjen laatimisesta sähköpotkulautojen käytölle ja pysäköinnille 15.2.2023 hyväksynyt valtuutettu Mari Rantasen seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet ottaa vammais- ja vanhusjärjestöt mukaan sähköpotkulautojen käytön ja pysäköinnin suunnittelussa.

Sähköpotkulautailuun ja mikroliikkumiseen liittyviä kyselyjä on järjestetty asukkaiden mielipiteiden selvittämiseksi. Näkövammaisten järjestöjen aloitteesta on räätälöity karttamuotoisen kyselyn lisäksi tekstimuotoinen kysely palvelemaan erityisesti näkövammaisia. Kaupunkilaisilta saatuja palautteita on hyödynnetty valmistelussa.

Kyselyistä ja pysäköintiuudistuksesta on tiedotettu kaupungin yleisen tiedotteen lisäksi erikseen näkövammaisten, vanhusten ja vammaisten yhdistyksiä. Esteettömyysasiamies on ollut mukana jakamassa tietoa tästä osallistumismahdollisuudesta näille kohderyhmille.

Kyselyistä saatuja vastauksia on hyödynnetty mm. mikroliikkumisen pysäköintiuudistuksen suunnittelussa ja operaattorien kanssa vapaehtoisesti sovittujen toimintaohjeiden kehittämisessä. Tarkoitus on myös jatkossakin osallistaa näkövammaisten, vanhusten ja muiden vastaavien liikkujaryhmien järjestöjä tulevissa kyselyissä ja muutenkin soveltuvin osin aiheeseen liittyvässä kehittämisessä. Alan yritykset ovat kaupungin tietojen mukaan myös omaehtoisesti tehneet yhteistyötä joidenkin edellä mainittujen erityisryhmien järjestöjen kanssa.

Vanhusneuvoston mukaan vanhusjärjestöjen mukaan ottaminen sähköpotkulautojen käytön ja pysäköinnin suunnitteluun on tarpeellista ja käytännössä täysin mahdollista toteuttaa. Vanhusneuvosto tarjoaa asiantuntemustaan asian edistämiseen.

Vammaisneuvosto kannustaa kaupunkia ottamaan järjestöt mukaan suunnitteluun. Kuuleminen tulisi toteuttaa laajasti ja osallistaminen valmistelun aikana. Kuulemisessa tulisi hyödyntää vammais- ja vanhusneuvoston asiantuntemusta.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston lausunnot. Esitys on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava myös muille valtuutetuille.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 13.06.2023 § 361

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Toivomusponnessa esitetään, että selvitetään mahdollisuutta ottaa vammais- ja vanhusjärjestöt mukaan sähköpotkulautojen käytön ja pysäköinnin suunnitteluun. Kaupunkilaisilta saatua palautetta on jo valmistelussa hyödynnetty, ja jatkossakin on tarkoitus osallistaa vastaavia ryhmiä.

Viime kuukausina kaupunki on järjestänyt aiheesta kyselyjä, joilla on koottu asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä. Loppuvuoden 2022 kyselyssä oli aiheena sähköpotkulautailun turvallisuusnäkökohdat, ja kevään 2023 kyselyssä aiheena oli mikroliikkumisen pysäköintiuudistukset keskustassa.

Turvallisuuskyselyllä selvitettiin kaupunkilaisten mielipiteitä, näkemyksiä ja kokemuksia sähköpotkulautoihin liittyen. Kysymykset liittyivät mm. yleisiin kokemuksiin ja mielipiteisiin sähköpotkulaudoista sekä niiden aiheuttamiin vaaratilanteisiin ja pysäköinnin aiheuttamiin haittoihin. Kysely oli avoinna 2.11.-30.11.2022. Kyselyyn vastasi 1544 henkilöä.

Näkövammaisten järjestöjen edustajat ilmaisivat kyselyn auettua, että näkövammaisten on vaikea vastata joihinkin kyselyn kohtiin karttamuotoisen esitystavan johdosta. Kaupunki päättikin räätälöidä heille oman erillisen, tekstimuotoisen kyselyn, joka avattiin alkuvuonna 2023 ja tietoa siitä jaettiin mm. näkövammaisten järjestöjen kautta. Tähän kyselyyn saatiin 58 vastausta.

Mikroliikkumisen (mm. sähköpotkulaudat) pysäköintiuudistuksen suunnittelun vuorovaikutuksessa hyödynnettiin kahta erimuotoista kyselyä: toinen toteutettiin karttapohjaisena Maptionnaire-kyselytyökalulla ja toinen näkövammaisten näytönlukijoille soveltuvana Microsoft Forms-kyselynä. Kyselyt olivat avoinna 15.2.–26.2.2023. Kyselyistä ja pysäköintiuudistuksesta tiedotettiin 15.2.2023 kaupungin tiedotteella ja lisäksi näkövammaisten, vanhusten ja vammaisten yhdistyksiä tiedotettiin myös erikseen. Esteettömyysasiamies on ollut mukana jakamassa tietoa tästä osallistumismahdollisuudesta näille kohderyhmille.

Pysäköintiuudistuksen karttakyselyyn saatiin yhteensä 1795 vastausta. Näkövammaisille suunnattuun kyselyyn saatiin 23 vastausta.

Näistä kyselyistä saatuja vastauksia on hyödynnetty mm. mikroliikkumisen pysäköintiuudistuksen suunnittelussa sekä operaattorien kanssa vapaehtoisesti sovittujen toimintaohjeiden kehittämisessä. Tarkoitus on myös jatkossa osallistaa vammaisten, vanhusten, näkövammaisten ja muiden vastaavien liikkujaryhmien järjestöjä tulevissa kyselyissä ja muutenkin soveltuvin osin aiheeseen liittyvässä kehittämisessä. Alan yritykset ovat kaupungin tietojen mukaan myös omaehtoisesti tehneet yhteistyötä joidenkin edellä mainittujen erityisryhmien järjestöjen kanssa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lisäksi valmistellut sähköpotkulautojen ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehtoja käsittelevän arviomuistion, johon kaupunginhallitus antoi lausunnon 3.4.2023. Myös esimerkiksi Vammaisfoorumi ry, Vanhusasiavaltuutettu ja Näkövammaisten liitto ry ovat jättäneet lausunnon kyseiseen arviomuistioon.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Ilari Heiska, liikenneinsinööri: 310 37220

ilari.heiska@hel.fi
Close

This decision was published on 16.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi