Hankinta, Helsingin Rudolf Steiner-koulu uudet tilat, pää- ja arkkitehtisuunnittelu, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-002512
More recent handlings
§ 4

Konsultin valinta, Helsingin Rudolf Steiner-koulun uusien tilojen pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Tiimipäällikkö

Päätös

Tiimipäällikkö hyväksyi Siren Arkkitehdit Oy:n tarjouksen Helsingin Rudolf Steiner-koulun uusien tilojen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja päätti, että Siren Arkkitehdit Oy valitaan Helsingin Rudolf Steiner-koulun uusien tilojen pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi. Hankinnan arvo voittaneen tarjoajan kattohintojen mukaan laskettuna on arvonlisäverottomana 263 250 euroa. Hankintasopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Hankinnan kohteena on Helsingin Rudolf Steiner- koulun uusien tilojen pää- ja arkkitehtisuunnittelu. Työ sisältää osoitteessa Lehtikuusentie 4 sijaitsevan rakennuksen muutostöiden ja laajennuksen suunnittelun tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyssä laajuudessa.

Tarjouskilpailu perustuu 28.2.2023 päivättyyn EU-hankintailmoitukseen HEL 2023-002512 Helsingin Rudolf Steiner-koulun uusien tilojen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä tarjousaikana jätettyihin kysymysten vastauksiin.

Hankinta toteutetaan avoimella menettelyllä.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 3.4.2023 mennessä tarjouksia saapui seitsemän (7) kappaletta, suluissa ovat tarjouksen jättäneen voimavara-alihankkijat:

- Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, 748 000 euroa

- Arkkitehtitoimisto Perko Oy, 920 000 euroa

- Avario Oy (Arco architecture company Oy), 971 000 euroa

- BST-Arkkitehdit Oy, 674 175 euroa

- Innopolis Insenerid OÜ, 345 644 euroa

- Projekt Kuubis OÜ, 307 000 euroa

- Siren Arkkitehdit Oy, 263 250 euroa

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät tilaajan asettamat vaatimukset.

Taloudelliset ja rahoitukselliset vähimmäisvaatimukset:

- Liikevaihdon kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta oltava keskimäärin vähintään 1 000 000 euroa/tilikausi (tilikauden pituus 12 kk). Jos tarjouksen tekijä on ryhmittymä, on osakasyritysten yhdessä täytettävä liikevaihtoa koskeva vaatimus.

- Tarjoajan ottaman ammatinharjoittajan vastuuvakuutuksen vakuutussumman on oltava vähintään 500 000 euroa

- Tarjoajan taloudellinen tilanne on viimeisimmän tilinpäätöksen mukaan sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa luottoluokituksessa on vähintään tasolla A+ tai Bisnode Finland Oy:n luottoluokituksessa on vähintään tasolla A. Jos tarjouksen tekijä on ryhmittymä, on osakasyritysten yhdessä täytettävä taloudellista tilannetta koskeva vaatimus.

- Tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden on oltava kunnossa. Tilaaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Vastuu Group Oy:n Luotettava kumppaniraportista. Mikäli tarjouksen tekijänä on ryhmittymä, tarkistaa tilaaja liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta ryhmittymän osakasyrityksiltä. Mikäli kilpailutuksen voittaja ei ole liittynyt Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -palveluun tai kilpailutuksen voittajan tilinpäätöstiedot eivät ole Vastuugroup.fi Luotettava kumppani- raportissa mukana, pyytää tilaaja erikseen ennen hankintasopimuksen tekoa vastaavat selvitykset.

Tarjoajan on täytettävä seuraavat teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat soveltuvuusvaatimukset:

- Arkkitehdilla on yliopistossa tai ylempänä korkeakoulututkintona suoritettu arkkitehdin tutkinto tai sitä vastaava tutkinto.

- Pääsuunnittelijalla on yliopistossa tai ylempänä korkeakoulututkintona suoritettu arkkitehdin tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä kokemusta pääsuunnittelijan tehtävissä vähintään 5 vuotta.

- Arkkitehdilla on vaatimusten mukaisia referenssihankkeita neljä (4) kappaletta, joissa henkilö on toiminut vaatimusten mukaisesti arkkitehtina.

- Pääsuunnittelijalla on tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia referenssihankkeita kolme (3) kappaletta, joissa henkilö on toiminut vaatimusten mukaisesti pääsuunnittelijana tai suunnittelijana.

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta

Tarjousten vastaanottamisen jälkeen tarjoajilta pyydettiin lisäselvitykset tarjousten mahdollisten virheiden korjaamiseksi.

Lisäselvitysten jälkeen tarjoajien kesken suoritettiin hintavertailu. Tarjotut pää- ja arkkitehtisuunnittelijoiden sekä avustavien suunnittelijoiden tuntihinnat ja kattohinnat suunnitteluvaiheittain pisteytettiin ja laadittiin vertailulaskelma, jossa tuntihintojen painoarvo oli 40 ja kattohintojen 60. Valintaperusteena on hintapisteytyksen mukaan eniten pisteitä saanut tarjoaja.

Tarjoushintojen vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Siren Arkkitehdit Oy.

Sopimuskumppaniksi hyväksytyn toimijan osalta on tarkastettu Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohjeen mukaiset selvitykset.

Hankinnan eteneminen

Hankkeeseen liittyvät sopimukset laaditaan siten, että valitun palveluntuottajan sopimuskumppaniksi tulee Helsingin kaupunki, kaupungin kokonaan omistama Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat tai kaupunkikonserniin kuuluva perustettava yhtiö. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tiimipäällikön hankintavaltuudet ovat riittävät pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinnasta päättämiseen annettujen tarjousten mukaisesti koko hankkeen ajalle. Kaupunkiympäristön toimiala tekee hankesuunnitteluvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelua koskevan sopimuksen sopimuskumppaniksi valitun toimijan kanssa.

Hankkeen rahoitus

Helsingin Rudolf Steiner-koulun uusien tilojen hanke on talousarvion rakentamisohjelman kohdassa Muut osake- ja vuokrahankkeet niin, että hankkeen laajuus olisi 4 000 brm² ja tilat olisivat käytössä vuonna 2024. Hankkeen lopullinen laajuus selviää hankesuunnittelun edetessä ja alustavan arvion mukaan tilat saadaan käyttöön vuonna 2027.

Viranhaltijan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (Kylk 13.12.2022 § 711) mukaan tiimipäälliköllä on hankintavaltuudet enintään 500 000 euron suuruisiin hankintoihin. Tiimipäällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

This decision was published on 02.05.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Juha Aaltonen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21008

juha.aaltonen@hel.fi

Decisionmaker

Kalevi Hinkkanen
tiimipäällikkö