Vuokraus, toimitila, Mannerheimintie 164, Esperi Care Oy, sosiaali-, terveys- ja pelastuslaitostoimiala

HEL 2023-002533
More recent handlings
§ 2

Vuokraus, toimitila, Mannerheimintie 164, Esperi Care Oy, sosiaali-, terveys- ja pelastuslaitostoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Mannerheimintie 164 (kohde: 3745) sijaitsevan, huoneistoalaltaan 506 m2 suuruisen tilan vuokrauksesta Esperi Care Oy:ltä ja edelleenvuokrata sen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan perhe- ja sosiaalipalvelun väistötila käyttöön määräaikaisesti 1.5.2023 – 30.4.2025.

Kohteen arvonlisäveroton tilavuokra kaupunkiympäristön toimialalle on 18,77 euroa/m²/kk ja arvonlisäveroton ylläpitovuokra 9,88/m²/kk, yhteensä 28,65 euroa/m2/kk, 174 000 euroa/v. Ylläpitovuokraa tarkistetaan vuosittain toteutuneiden kustannusten mukaan.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle aiheutuu tilakustannuksia seuraavasti:

Tilavuokra on yhteensä 30,82 euroa m²/kk, 187 116 euroa /v.

Tarkemmat tiedot liitteenä olevassa vuokralaskelmassa

Vuokrauksessa noudatetaan hankinta-asiakirjojen liitteenä olevaa kiinteistön omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan välistä vuokrasopimusluonnosta liitteineen.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- terveys-, ja pelastustoimiala, perhe- ja sosiaalipalvelut, vammaistyö toimii Humalistonkatu 4:ssä. Asukkaille annetaan ohjausta, hoitoa ja huolenpitoa. Asumisharjoittelua sekä asumisen polun rakentamista asiakkaille, joilla siihen tarvetta. Kesto määritellään asiakaskohtaisesta.

Humalistonkatu 4:ssä toteutetaan 5/2023 alkaen perusparannus (kesto n.18 kk), joka edellyttää väistötiloja. Väistötilat järjestetään Helsingissä Mannerheimintie 164 (Tilkka) osoitteessa sijaitsevan kiinteistön 7. kerroksesta (yhteensä noin 506 m2).

Tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen.

This decision was published on 20.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Miro Laaksonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42140

miro.laaksonen@hel.fi

Decisionmaker

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö

Attachments

1. Alivuokrasopimusluonnos Tilkka Helsingin kaupunki 31012023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.