Virkasuhteen täyttäminen, Idän aikuissosiaalityö / Idän aikuissosiaalityö 3, Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, työavain SOTE-01-54-23

HEL 2023-002560
More recent handlings
§ 6

Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, Idän aikuissosiaalityö / Idän aikuissosiaalityö 3, työavain SOTE-01-54-23

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätös

Idän aikuissosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sosionomi ********** sosiaaliohjaajan virkaan (vakanssinumero 35742, toimintayksikkö: 395660 / Idän aikuissosiaalityö, työpiste: 100050 / Idän aikuissosiaalityö 3) 1.3.2023 lukien 2744,15 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen
tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaaliohjaajan virka tuli avoimeksi 25.1.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaaliohjaajan virkaan ottaa Idän aikuissosiaalityön päällikkö.

Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu ensisijaisesti uusien ja satunnaisesti asioivien asiakkaiden palvelu. Tehtäviin kuuluvat tiimin palvelupuhelimeen vastaaminen ja puhelimitse tehtävät alustavat arviot asiakkaan tilanteesta. Työnkuvaan kuuluvat myös tiimiin saapuvien asiakkaita koskevien yhteydenottojen ja lähetteiden käsittely sekä harkinnan varaisen toimeentulotuen ratkaisutoiminta. Sosiaaliohjaaja palvelee asiakkaita pääsääntöisesti puhelimitse.

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 8 §:n mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, myönteistä suhtautumista työn kehittämiseen sekä intoa työskennellä monikulttuurisen ja -kielisen asiakaskunnan kanssa.

Eduksi luettiin aiempi kokemus aikuis- ja taloussosiaalityöstä.

Sosiaaliohjaajan virka (vakanssinumero 35742) on ollut julkisesti haettavana 25.1.2023-10.2.2023 Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa. Kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi virka on ollut ulkoisessa haussa Duutorissa, Monter-palvelussa ja TE-palvelussa.

Määräajassa hakemuksen jätti neljätoista hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on kolmellatoista hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa: ********** ja **********

Haastattelut suoritti 10.2. ja 13.2.2023 johtava sosiaalityöntekijä **********

********** on suorittanut sosionomin tutkinnon vuonna 2020. Lisäksi hän on suorittanut kuusikymmentä prosenttia Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnosta suuntauksenaan sosiaalityö. Hän on työskennellyt **********

********** on suorittanut sosionomin tutkinnon vuonna 2007. Hän on työskennellyt **********

********** on suorittanut sosionomin tutkinnon vuonna 2022. Hän on työskennellyt **********

Kaikilla haastatelluilla oli kokemusta palveluohjauksesta ja asiakkaiden tilanteen ja tuen tarpeen arvioinnista. Kaikilla haastatelluilla on myös kokemusta haastavissa elämän tilanteissa olevien apua tarvitsevien aikuisten kohtaamisesta.

********** **********

********** **********

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaaliohjaajan viran tehtävien hoitamiseen Vuosaaressa tiimissä Idän aikuissosiaalityö 3.

This decision was published on 03.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna Koskikallio, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 48271

hanna.koskikallio@hel.fi

Decisionmaker

Sari Tuominen
aikuissosiaalityön päällikkö

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.