Sairaansijojen tilapäinen vähentäminen ajalla 20.2.2023-31.3.2023, psykiatria- ja päihdepalvelut, mielialahäiriöpalvelut, osasto 8-2

HEL 2023-002588
More recent handlings
§ 16

Psykiatria- ja päihdepalvelut, mielialahäiriöpalvelut, Auroran sairaalan osastolta 8-2 sairaansijojen tilapäinen muutos ajalla 21.2.2023-31.3.2023

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti, että Auroran sairaalan osastolta 8-2 vähennetään tilapäisesti 4 sairaansijaa ajalla 21.2.2023-31.3.2023 johtuen Sosiaali- ja terveysautakunnan 1.12.2020 § 235 päätöksen mukaisesti HUS psykiatrian ja Helsingin psykiatrian sairaalatoimintojen hallintojen yhdistymisestä.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveysautakunnan 1.12.2020 § 235 päätöksen mukaisesti HUS psykiatrian ja Helsingin psykiatrian sairaalatoimintojen hallinnollinen yhdistyminen on tehtävä viimeistään kaksi vuotta ennen Laakson yhteissairaalan valmistumista, jonka on arvioitu toteutuvan vuonna 2026. Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelujen Auroran psykiatrian sairaalatoiminta siirtyy liikkeenluovutuksena HUS-yhtymälle ja yhdistyy hallinnollisesti HUS psykiatriaan 1.1.2024 alkaen. Liikkeenluovutuksen valmistelu on aloitettu syksyllä 2022 ja neuvottelut on aloitettu helmikuussa 2023.

Laakson yhteissairaala on Laakson sairaala-alueelle Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän yhteishankkeena toteutettava psykiatrinen ja somaattinen sairaala. Hankesuunnitelman mukaisesti Laakson yhteissairaalaan rakennetaan tilat pääkaupunkiseudun psykiatriselle sairaanhoidolle. Yhteissairaalassa on 444 psykiatrian sairaansijaa, joista Helsingin kaupungin psykiatriasta siirtyviä on hankesuunnitelman mukaisesti 175.

Tällä hetkellä Aurorassa on 15 psykiatrian vuodeosastoa ja yhteensä 184 vahvistettua sairaansijaa. Laakson yhteissairaalan suunnitelman mukainen yhdeksän sairaansijan vähennys toteutetaan siten, että Auroran sairaala-alueen rakennuksessa 8 oleva 14 sairaansijan vuodeosasto 8–2 toiminta lakkautetaan 1.4.2023 ja samassa yhteydessä osaston viisi sairaansijaa siirretään psykoosipalvelujen osastoille. Näin ollen psykiatrian sairaalatoimintaan jää 175 vahvistettua sairaansijaa.

Kahdeksan osaston 8-2 työntekijää muodostaa uuden liikkuvan mielialahoitotyöryhmän, muulle osaston henkilökunnalle turvataan mahdollisuus jatkaa työtä Auroran sairaalan muilla psykiatrian osastoilla tai psykiatria- ja päihdepalvelujen muissa toiminnoissa. Kaikkien työntekijöiden työsuhde psykiatria- ja päihdepalveluissa jatkuu.

Uuden hoitomallin valmistelun, osaston vähentyneen lääkäriresurssin ja työntekijöiden uudelleensijoittelun ajaksi on tarpeenmukaista laskea osaston sairaansijojen määrä kymmeneen hoidon laadun ja osaston toimivuuden turvaamiseksi.

Tästä johtuen Auroran sairaalan osastolta 8-2 vähennetään tilapäisesti 4 sairaansijaa ajalla 21.2.2023-31.3.2023.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtaja vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrät ja päättää niiden tilapäisistä muutoksista.

This decision was published on 21.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 09 310 58655

mikko.tamminen@hel.fi

Decisionmaker

Mikko Tamminen
vs. terveys- ja päihdepalvelujen johtaja