Vahingonkorvaus, tekstiilivahinko, 2.11.2023 Taivallahden peruskoulu

HEL 2023-002645
More recent handlings
Case 20. / 200 §

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevassa asiassa

Education Committee

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** hallintopäällikön päätöksestä 21.6.2023 (75 §) tekemän oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia uusia perusteita, jotka antaisivat aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Hallintopäällikkö hylkäsi 21.6.2023 tekemällään päätöksellä (75 §) vahingonkorvausvaatimuksen, koska asiassa saadun selvityksen perusteella Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ei voitu katsoa olevan vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tekijä (huoltaja) uudistaa vaatimuksensa, jonka mukaan Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee korvata 2. vuosiluokkaa käyneen lapsensa ulkohousujen likaantumisesta ja rikkoutumisesta aiheutuneen uusien housujen hankintakustannuksen 34,95 euroa. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan toinen perusopetuksen oppilas on tahallisesti ottanut ja aiheuttanut vahinkoa oppilaan ulkohousuille koulupäivän aikana. Koulu ei ole mahdollistanut lasten tavaroiden ja vaatteiden riittävää suojaamista, käytössä ovat avoimet ovettomat ja lukottomat lokerikot. Koulu ei ole myöskään ohjeistanut oppilaita kantamaan vaatteitaan säilöön/turvaan esimerkiksi luokkahuoneeseen.

Oikaisuvaatimus (kuvineen) on liitteenä 1, 2 ja 3 (Liitteet 1 - 3).

Peruskoulun selvitys oikaisuvaatimuksen johdosta on liitteenä 4 (Liite 4).

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Aiemmin toimitetussa vahingonkorvaushakemuksessa (16.2.2023) oikaisuvaatimuksen tekijä on kirjannut, että oppilaan uudet talvihousut varastettiin koulun naulakosta ja palautettiin lokerikkoon likaisina ja rikkinäisinä. Talvihousujen hankinta-ajankohdaksi (ei tositetta) on ilmoitettu marraskuu 2022 ja hankintahinnaksi 28,90 euroa. Huoltajan mukaan hän on joutunut ostamaan uudet housut (ei tositetta). Oikaisuvaatimuksen tekijä on tehnyt asiassa rikosilmoituksen. Tapahtumakuvauksen perusteella toisen oppilaan epäillään syyllistyneen näpistykseen ottamalla toisen oppilaan lokerikosta tämän ulkohousut ja palauttaneen ne sinne likaisina ja rikkinäisinä. Poliisiviranomainen toteaa päätöksessään 9.1.2023, että jutun tutkinta on lopetettu, koska rikollisesta teosta epäilty ei ole ikänsä vuoksi rikosoikeudellisessa vastuussa.

Peruskoulun selvityksessä todetaan, että alaluokkien oppilailla ei ole lukollisia säilytyskaappeja. Vanhempainilloissa huoltajia muistutetaan, että mitään arvokasta kouluun ei kannata ottaa. Oppilaat ohjeistetaan jättämään ulkovaatteet naulakoihin, jotta sisäilma luokissa säilyy hyvinä. Kaikille oppilaille on naulakkopaikat ja lokerikot. Yläluokkien oppilailla on lukolliset kaapit, joissa voivat säilyttää esimerkiksi kirjoja ja opiskeluvälineitä (tietokone jne.). Oppilas huomasi housujensa kadonneen koulupäivän päätyttyä. Tässä vaiheessa koulunkäynninohjaajaharjoittelija auttoi oppilasta etsimään housuja. Myös koulun löytötavarapiste tarkistettiin. Huoltajalle tiedotettiin housujen katoamisesta ja tämän jälkeen hän oli tullut itse niitä etsimään koululle. Saman kerroksen opettajien keskustellessa kadonneista housuista, tajusi rinnakkaisluokan opettaja, että hänen luokkansa oppilas oli vahingossa laittanut housut jalkaansa. Kyseinen oppilas oli vielä iltapäivätoiminnassa koulun tiloissa, joten opettaja haki häneltä housut ja ne palautuivat omistajalleen vielä samana iltapäivänä. Ne ovat olleet jalassa noin kaksi tuntia, joten on epätodennäköistä, että normaalikäytössä kyseisessä ajassa olisivat kuvissa olevat reiät tulleet. Huoltajaa tiedotettiin housujen löytymisestä.

Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Saman pykälän 2 momentin mukaan työnantajan vastuu koskee myös julkisyhteisöä, kun vahinko on aiheutunut sellaisen yhteisön työn tekijän tai yhteisöön virkasuhteessa tai siihen verrattavissa palvelus suhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä. Vahingonkorvauslain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon. Kyseisen pykälän toisen momentin nojalla vastuu yhteisöllä on kuitenkin vain, milloin toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu. Vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus. Hukatun taikka tuhoutuneen esineen uushankintaa ei korvata, kun vahingoittunut esine on käytetty. Vahingon korvausoikeudellisena lähtökohtana on, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneenvahingon välillä tulee olla syy-yhteys. Korvattavaksi tulee tulla todellinen aiheutunut vahinko, eikä vahingonkärsijää voida vahingonkorvauksella saattaa parempaan asemaan kuin missä tämä oli ennen vahinkotapahtumaa.

Saadun selvityksen perusteella ei ole ilmennyt, että korvattavaksi vaadittu vahinko olisi aiheutunut Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työntekijän tai viranhaltijan virheestä tai laiminlyönnistä työssä. Selvitetyn mukaan vaatteiden ja tavaroiden säilyttämisestä koulu tekee voitavansa, että oppilaiden omaisuus tulee turvatuksi. Kyse ei ole siitä, että oppilaan omaisuutta olisi kadonnut pysyvästi tai pidempiaikaisesti koulupäivän aikana oppilaan lokerikosta, vaan oikaisuvaatimuksen tekijän lapsen housuja on hetkellisesti käyttänyt toinen oppilas. Selvitetyn mukaan 2. vuosiluokan rinnakkaisluokan oppilas on vahingossa laittanut housut jalkaansa ja käyttänyt niitä noin kahden tunnin ajan, minkä jälkeen ne on palautettu. Tapahtuma ei ole ollut estettävissä siitä huolimatta, että koulu on huolehtinut riittävällä tavoin oppilaiden omaisuuden turvaamisesta. Ylipäätään asiassa ei ole ilmennyt, että housujen lyhytaikainen käyttö olisi aiheuttanut housuille väitettyä ja korvattavaksi vaadittua vahinkoa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole asiassa vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen.

Hallintopäällikön päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranhaltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Close

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Hallinto- ja tukipalvelut Hallintopalvelut Hallintopäällikkö 21.06.2023 § 75

Close

This decision was published on 13.09.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Hallinto-oikeus ei kuitenkaan tutki kysymystä kunnan korvausvelvollisuudesta tai korvauksen määrästä. Vahingonkorvausasiassa toimivaltainen tuomioistuin on yleinen alioikeus.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 3. vaatimusten perustelut
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Ask for more info

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 31015036

jaana.iivonen@hel.fi

Attachments

1. Liite 1 Oikaisuvaatimus 4.7.2023
2. Oikaisuvaatimus 4.7.2023, liite, kuva 1
3. Oikaisuvaatimus 4.7.2023, liite, kuva 2 (1)
4. Liite 4 Koulun selvitys

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.