Hankerahoitus, EU-hanke, RESILIENT YOUth -hanke 2024‒2026, Interreg Baltic Sea Region -haku, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-002671
More recent handlings
§ 11

Osallistuminen Interreg Baltic Sea Region -hankehakuun, RESILIENT YOUth -hanke 2024‒2026

Strategiajohtaja

Päätös

Vs. strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen partnerina Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoitushakuun hankkeella “RESILIENT YOUth -sustainable future with green values”. Samalla vs. strategiajohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtajan toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa sekä allekirjoittamaan tarvittavat hankesopimukset ja muut hankeasiakirjat.

Helsingin osahankkeen kustannuksiin varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään  181 073,60 euroa. Määrärahalle saadaan EU:n tukea arviolta 144 858,88 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 36 214,72 euroa.

Päätöksen perustelut

Hanke tukee perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita sekä strategiatavoitetta vahvistamalla perusopetuksen laatua edistämällä ja yhdistämällä ilmiöoppimista, ympäristöjä, ilmasto-oppimista sekä tulevaisuuslukutaitoa.

Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia ulkona oppimisen ja ympäristö- ja ilmasto-oppimisen käytänteitä Itämeren alueelta. Toteutuksessa mukana olevat yliopistot yhteiskehittävät niiden pohjalta eri valtioiden opetussuunnitelmiin sopivia uusia matalan kynnyksen pedagogisia toimintamalleja sekä tapoja niiden vaikuttavuuden arviointiin. Näitä toimintamalleja pilotoidaan mukana olevissa kouluissa ympäristöopin opetuksessa. Hankkeen osapuolet vierailevat toistensa luona tutustumassa luonnontiedeopetukseen sekä jakamassa uusia pedagogisia toimintamalleja ja vertaistukemassa niiden käytössä.

Hankkeesta sekä siinä yhteiskehitetyistä toimintamalleista materiaaleineen viestitään aikanaan kaikille perusasteen kouluillemme sekä olennaisille keskeisille sidosryhmille kaupungissa, seudulla ja kansallisesti. Helsingissä on ajatuksena toteuttaa mukana oleville 4.–6. luokkien oppijoille uudenlainen, lukuvuoden mittainen Itämeren tutkijat - tutkimusseikkailu, jossa perehdytään Itämeren hyvinvointiin ja selvitetään ratkaisuja, jotka edistävät ihmisten ja muun luonnon hyvinvointia.

Hankkeen koordinaattori on Panevėžysin kaupunki (Liettua). Muita hankekumppaneita ovat Helsingin yliopisto, Vytautas Magnusin yliopisto (Liettua), Jelgavan kaupunki (Latvia), Suwałkin kaupunki (Puola) ja Norrtäljen luontokeskus (Ruotsi). Hanke toteutetaan vuosina 2024-26.

Hankkeen suunniteltu kokonaisbudjetti on noin 3 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin osuus kokonaisbudjetista on 181 073,60 euroa (noin 6 %), josta kaupungin omarahoitettava osuus on 36 214,72 euroa (20%).

This decision was published on 10.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Decisionmaker

Timo Cantell
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö