Virkasuhteen täyttäminen, Lännen aikuissosiaalityö, sosiaalityöntekijän viransijaisuus, työavain SOTE-01-75-23

HEL 2023-002698
More recent handlings
§ 2

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Lännen aikuissosiaalityö, sosiaalityöntekijän viransijaisuuden täyttämättä jättäminen SOTE -01-75-23

Johtava sosiaalityöntekijä

Päätös

Lännen aikuissosiaalityön nuorten sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä päätti jättää sosiaalityöntekijän viransijaisuuden (vakanssi 035750, toimintayksikkö 395620, työpiste 100070) täyttämättä, koska hakijoita ei ollut.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän (vakanssinumero 035750) viransijaisuus oli julkisesti haettavana 2.2.-17.2.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa haussa ja TE-palvelujen työpaikkasivustolla.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen ottaa johtava sosiaalityöntekijä.

Sosiaalityöntekijän työskentely perustuu nuoren kanssa yhdessä tehtävään palvelutarpeen arviointiin ja suunnitelmaan. Arvioiva ja suunnitelmallinen työskentely tapahtuu kasvokkaisissa tapaamisissa toimistolla, nuoren kotona tai muualla yhdessä sovituissa paikoissa. Tarvittaessa luodaan yhteyksiä muihin viranomaisiin ja toimijoihin, jolloin sosiaalityöntekijällä on tärkeä rooli verkostojen luomisessa. Sosiaalityöntekijä toimii asiakkaidensa sosiaalihuoltolain mukaisena omatyöntekijänä. Työtehtäviin kuuluu myös täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyä sekä muuta yksilöhuollon päätöksentekoa.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus jätetään täyttämättä, koska hakijoita ei ollut.

This decision was published on 24.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Päivi Koski, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 41261

paivi.koski@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Koski
johtava sosiaalityöntekijä

Attachments

1. Lyhyt hakijalista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.