Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5, tuntiopettaja (2 kpl), työavain KASKO-03-11-23

HEL 2023-002717
More recent handlings
§ 1

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5, työavain KASKO-03-11-23

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-4

Päätös

Koulutuspäälliköt päättivät valita opettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen **********

Määräaikainen virka on voimassa ajalla 1.3.2023−28.2.2024.

Virkaan valitulle asetetaan kuuden kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Tuntiopettajan määräaikainen virkasuhde on ollut julkisesti haettavana ajalla 30.1.2023−13.2.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa työavaimella KASKO-03-11-23.

Haussa oli kaksi määräaikaista tuntiopettajan virkaa, joista toisessa painottuu hoitotyön opetus- ja ohjaustehtävät ja toisessa haettavassa työtehtävässä on edellytyksenä kokemus jalkojen hoitotyöstä. Tämä päätös koskee jälkimmäistä työtehtävää.

Määräaikaisen viran sijoituspaikka on virkasuhteen alkaessa kampus 5.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukainen kelpoisuus.

Työpaikkailmoituksessa kerrottiin, että opetusta on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lähihoitajakoulutuksen opiskelijoille Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Opettajan työtehtävään kerrottiin kuuluvan omaopettajana työskentely ja työtehtävässä painottuvan hoitotyön opetus- ja ohjaustehtävät. Opettajan työtehtäviin ilmoitettiin kuuluvan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen ja näyttöjen arviointi sekä opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ja opintojen etenemisen ohjaus ja tuki. Lisäksi opettajan kerrottiin osallistuvan aktiivisesti työelämäyhteistyön kehittämiseen. Työtehtävässä onnistumisen kerrottiin vaativan kykyä hallita laajoja kokonaisuuksia. Työtehtävässä ilmoitettiin edellytettävän monipuolista kokemusta opetettavalta alalta ja kokemusta kulttuurisesti moninaisten oppimisyhteisöiden opetus- ja ohjaustyöstä. Oppisopimuskoulutuksen tuntemus sekä oppisopimusopiskelijoiden opetuksen suunnittelu, toteutus ja ohjaus luetaan eduksi. Katsomme eduksi myös kokemuksen lyhytkoulutuksen ja liiketoiminnan toteutuksista.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 15 hakijaa, joista kahdeksan kutsuttiin ryhmähaastatteluun. Yksi hakijoista perui hakemuksensa määräajan päätyttyä. Vaadittu sosiaali- ja terveysalan opettajan kelpoisuus oli työsuhteen alkamiseen mennessä kuudella hakijalla.

Teams-ryhmähaastattelu toteutettiin 15.2.2023. Haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt Hannele Häyhä ja Eeva-Kaisa Suvanto. Ryhmähaastatteluun osallistui seitsemän hakijaa.

********** Hänellä on monipuolinen työkokemus jalkaterapeutin ja jalkojenhoitajan työtehtävistä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ja myös alan yrittäjänä. Hän on työskennellyt sosiaali- ja terveysalan tuntiopettajana jalkojenhoidon osaamisalassa. Lisäksi hän on toiminut mm. kouluttajana jalkaterapeutin työssä ja hänellä on opettajan pedagoginen pätevyys.

********** Hän on työskennellyt osastonhoitajana sairaalan välinehuoltokeskuksessa sekä sairaanhoitajana. Lisäksi hän on toiminut tuntiopettajana sosiaali- ja terveysalan sekä välinehuoltoalan perustutkinnossa ja hänellä on opettajan pedagoginen kelpoisuus.

********** Hän on työskennellyt sairaanhoitajana mm. tehohoidossa ja hän hänellä on opettajan pedagoginen kelpoisuus ja laaja-alainen osaaminen hoitotyön didaktiikasta, kokemusta työskentelystä ammatillisessa- ja ammattikorkeakoulutuksessa.

********** Hänellä on opettajan pedagoginen kelpoisuus ja hän työskennellyt sairaanhoitajana mm. sisätautien poliklinikalla ja kardiologisella osastolla.

********** Hänellä on laaja-alainen kokemus sairaanhoitajana työskentelystä. Hän on työskennellyt mm. leikkaus- ja päiväkirurgian osastoilla. Hänellä on kokemusta ammatillisessa koulutuksessa toimisesta.

********** Hänellä on opettajan pedagoginen kelpoisuus ja hän on työskennellyt kuntoutuksen työtehtävissä.

********** Hänellä on opettajan pedagoginen kelpoisuus ja hän on työskennellyt hoitotyön opettajana ammatillisessa koulutuksessa.

Koulutuspäälliköt katsoivat hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset jalkojen hoitotyöhön painottuvan määräaikaisen viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 27.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hannele Häyhä, koulutuspäällikkö vs., puhelin: 09 310 86306

hannele.hayha@hel.fi

Decisionmaker

Hannele Häyhä
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-4