Virkasuhteen täyttäminen, kehitysvammapoliklinikka, psykologi, työavain SOTE-01-24-23

HEL 2023-002765
More recent handlings
§ 3
This decisionmaker is no longer active

Psykologin viran täyttäminen, kehitysvammapoliklinikka, työavain SOTE-01-24-23

Kehitysvammapoliklinikan päällikkö

Päätös

Kehitysvammapoliklinikan päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella psykologi ********** psykologin virkaan (vakanssinumero 037090, Kehitysvammapoliklinikka) 06.03.2023 lukien 3695,59 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 4 kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt hyväksyttävän selvityksen tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt rikosrekisterinotteen. Ote on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Tehtävänimikkeen virka tuli avoimeksi 01.02.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan psykologin virkaan ottaa kehitysvammapoliklinikan päällikkö.

Psykologin tehtäviin kuuluvat psykologin tutkimukset ja terapeuttiset keskustelut kehitysvammaisten henkilöiden tai heidän lähihenkilöidensä kanssa. Tehtäviin kuuluu myös koulujen, työ- ja päivätoiminnan sekä asumisyksiköiden henkilökunnan konsultointi ja ohjaus. Psykologi toimii moniammatillisessa työryhmässä arvioiden kehitysvammaisten henkilöiden kuntoutustarpeita ja toimii kehitysvammalain mukaisissa asiantuntijatehtävissä.

Psykologin viran kelpoisuusvaatimuksena on psykologian maisterin tutkinto sekä oikeus toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Psykologin virka (vakanssinumero 037090) on ollut julkisesti haettavana 16.01.- 30.01.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti 2 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on 2 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 08.02-10.02.2023 2 hakijaa. Haastattelut suorittivat johtava psykologi ********** ja psykologi ********** Toinen hakija perui hakemuksensa haastattelun jälkeen.

********** on koulutukseltaan psykologi. Hän on valmistunut psykologian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2022 ja on Suomessa laillistettu psykologi. **********

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on hyvät edellytykset psykologin viran tehtävien hoitamiseen Kehitysvammapoliklinikalla.

This decision was published on 27.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Lotta Seppälä, johtava psykologi, puhelin: 09 310 52575

lotta.seppala@hel.fi

Decisionmaker

Susanna Wolkoff
kehitysvammapoliklinikan päällikkö

Attachments

1. Hakijalista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.