Hankinta, palveluhankinta, Helsingin kaupungin ylimmän viranhaltijajohdon rekrytointikonsultointi, kaupunginkanslia

HEL 2023-002826
More recent handlings
§ 20

Hankinnan keskeytys hankintaprosessissa "Helsingin kaupungin ylimmän viranhaltijajohdon suorahakupalvelu julkisen haun tukena"

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Vs. henkilöstöjohtaja päätti keskeyttää hankinnan H025-23 ”Helsingin kaupungin ylimmän viranhaltijajohdon suorahakupalvelu julkisen haun tukena”. Hankinnasta on tarkoitus myöhemmin julkaista uusi, sisällöltään tarkennettu hankintailmoitus.

Keskeytettävän hankinnan kilpailutusasiakirjat ovat julkisia sen jälkeen, kun uusi kilpailutus on ratkaistu (julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 kohta).

Helsingin kaupungin ylimmän viranhaltijajohdon suorahakupalvelusta julkisen haun tukena on julkaistu hankintailmoitus 24.2.2023 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 13.3.2023 klo 9.00.

Tarjouspyyntö on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi, eikä kilpailutukseen ole saatu yhtään soveltuvuusvaatimukset täyttävää tarjoajaa.

Tarjouskilpailussa osa tarjoajista on tulkinnut tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksia virheellisesti jäljempänä mainituin tavoin, ja osa tarjoajista olisi jouduttu sulkemaan pois tarjouskilpailusta olennaisten soveltuvuudessa ilmenneiden puutteiden takia (tarjouspyynnössä vaadittua liitettä 6 ei ollut toimitettu, vaan se oli korvattu vastoin tarjouspyynnön kieltoa vapaamuotoisesti laadituilla ansioluetteloilla, jotka eivät sisällöltään täyttäneet tarjouspyynnössä vaadittuja olennaisia tietoja).

Tulkinnanvaraisuus tarjouspyynnössä

Tarjouspyynnön kohdassa soveltuvuusvaatimukset vaadittiin, että ”palveluntuottajan konsulteilla tulee olla kokemusta vähintään kolmesta ylimmän johdon hakuprosessista viimeisen viiden vuoden ajalta tarjousten määräajasta laskettuna. Ylimmällä johdolla tarkoitetaan sellaisia johtotehtäviä, joissa valitsijoina ovat poliittiset toimijat. Kolmessa luetellussa haussa valitsijoina tulee olla ollut poliittiset toimijat. Näiden hakujen tulee olla ollut auki Suomen kahdeksassa suurimmassa kaupungissa. (1. Helsinki, 2. Espoo, 3. Tampere, 4. Vantaa, 5. Oulu, 6. Turku, 7. Jyväskylä, 8. Kuopio). Haku on voinut tapahtua myös kaupungin liikelaitoksessa”.

Hankintayksikön tarkoituksena oli, että ylimmän johdon paikat ovat olleet avoimina työpaikkoina kaupunkiorganisaatiossa tai sen liikelaitoksissa, ei se että avoin työpaikka on ollut auki kyseisen kaupungin alueella. Tällä vaatimuksella haluttiin varmistaa, että tarjoajalla on kokemusta hankinnan kohteeseen liittyvistä ylimmän johdon hauista kaupunkiorganisaatiossa.

Vaatimuksen epäonnistunut muotoilu on johtanut siihen, että tarjouspyyntöä on tulkittu virheellisellä tavalla. Tarjouspyynnön pohjalta tähän kilpailutukseen ei ole saatu yhtään soveltuvuusvaatimukset täyttävää tarjoajaa, jolloin hankintayksikön on ollut mahdotonta myöskään suorittaa vertailua.

Hankinnan keskeytys

Hankinta voidaan keskeyttää hankintalain 125 §:n perusteella vain todellisesta ja perustellusta syystä. Tämän keskeyttämispäätöksen perusteltuna syynä on epäonnistunut tarjouspyyntö, jonka perusteella ei ole saatu yhtään soveltuvuusvaatimukset täyttävää tarjoajaa eikä näin ollen yhtään vertailtavaa tarjousta.

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takaamiseksi sekä muilla edellä esitetyillä perusteilla hankinta keskeytetään.

Hankinnasta on tarkoitus järjestää uusi kilpailutus. Uuteen tarjouspyyntöön tulee toimittaa uudet tarjoukset

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö on 22.8.2022 päättänyt henkilöstöjohtajan hankintavaltuuksista päätöksellään 154 § ”Kaupunginkanslian viranhaltijoiden hankintaoikeudet 1.8.2022 alkaen”.

This decision was published on 17.03.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heli Lappi-Rantanen, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 27756

heli.lappi-rantanen@hel.fi

Decisionmaker

Petri Lumijärvi
vs.henkilöstöjohtaja