Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa, vuoden 2023 palkkakehitysohjelmapäätökset

HEL 2023-002876
More recent handlings
§ 21

1.4.2023 toimeenpantavien palkkakehitysohjelmapäätösten delegointi

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päättää delegoida päätösvaltansa vuoden 2023 palkkakehitysohjelman mukaisten palkankorotusten toimeenpanosta 1.4.2023 lukien toimialojen toimialajohtajille sekä liikelaitosten Palvelukeskus Helsinki, Stara ja Talpa toimitusjohtajille.

Tämä päätös koskee vain 2023 palkkakehitysohjelman mukaisia ja 1.4. voimaan tulevia palkankorotuksia.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 3 § mukaisesti (Kaupunginvaltuusto 7.12.2022 § 316) ellei toimivallasta ole muuten säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta.

Palkkakehitysohjelma on Helsingin kaupunginhallituksen päättämä pidemmän aikavälin suunnitelma, jonka tarkoituksena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita. Palkkakehitysohjelma lanseerattiin vuonna 2019 järjestelmälliseksi ja suunnitelmalliseksi tavaksi vastata tähän haasteeseen. Lisäksi vuoden 2023 palkkakehitysohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota matalapalkkaisimpiin työntekijäryhmiin.

Palkkakehitysohjelma on osa kaupungin vuosittaista talousarvioprosessia. Tulevien vuosien osalta kaupunginvaltuusto päättää mahdollisen määrärahan palkkakehitysohjelman toteuttamiseen.

Vuoden 2023 palkkakehitysohjelma laadittiin korotustarvekartoitusten pohjalta, jossa kartoitettiin kriittisimmät ammattiryhmät toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammattilaisten sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. Valmistelutyössä kuultiin lisäksi laajasti eri tahoja, kuten henkilöstöjärjestöjen edustajia sekä käytiin keskustelua kaupungin johtoryhmän jäsenten kanssa yhteisten prioriteettien löytämiseksi.

Vuoden 2023 palkkakehitysohjelmaan sisällytetyt ammattiryhmät ja korotussummat julkaistaan yksityiskohtaisesti kaupungin intrassa huhtikuussa 2023.

This decision was published on 21.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Teemu Heinilä, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 37369

teemu.heinila@hel.fi

Petri Lumijärvi, henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 040 551 1967

petri.lumijarvi@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja