Hankinta, hammashoitoyksiköt ja kaapistot, Vuosaaren hammashoitola

HEL 2023-002960
More recent handlings
§ 50

Vuosaaren hammashoitolan hammashoitoyksiköt, potilastuolit ja imulaitteistot sekä kaapistot

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti hyväksyä Hammasväline Oy:n tarjouksen hoitokaapistoista, 51100 Sirona Intego-merkkisistä hammashoitoyksiköistä ja potilastuoleista sekä HEKA Dental Unic Line-merkkisistä imulaitteistosta Vuosaaren hammashoitolan hammashoitoyksiköiden, potilastuolien, imulaitteiston ja kaapistojen hankinnassa.

Hankinnan kokonaisarvo on 166 857,00 euroa (alv 0 %).

Hintaan sisältyy asennus, vanhojen hoitokoneiden, kaapistojen ja imulaitteistojen purku, poisvienti ja asianmukaisen hävitys.

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely ja valintaperusteet

Suun terveydenhuollolla on voimassa oleva puitesopimusjärjestely kuuden toimittajan kanssa. Hankinta toteutettiin rajoitetulla menettelyllä, ns. minikilpailutuksena puitesopimustoimittajien kesken.

Hankinta oli jaettu kahteen kohderyhmään. Kohderyhmä 1 sisälsi hammashoitoyksiköt, potilastuolit ja imulaitteiston, kohderyhmä 2 hoitokaapistot. Osatarjouksia ei hankinnassa hyväksytty, vaan tarjoajan tuli tarjota sekä osa-aluetta 1, että osa-aluetta 2.

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hammashoitoyksikön, potilastuolin, imulaitteiston ja kaapistojen hinnan painoarvo oli 50 % ja laadun 50 %.

Laatua arvioitiin tarjotun hammashoitoyksikön ja imulaitteiston osalta. Laadulla arvioitavia ominaisuuksia olivat mm. työergonomiaan liittyvät seikat, erilaisten potilasryhmien siirtyminen potilastuoliin ja hammashoitoyksikön huoltotoimenpiteet ja käytön aseptisuus.

Laadulla vertailtavat ja pisteytettävät ominaisuudet ja pisteytyksen perusteet olivat kuvattuna tarjouspyynnön liitteenä olleessa laatupisteytyslomakkeessa.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajalle, tarjoukselle, sen sisällölle ja hankinnan kohteelle muodolliset vähimmäisvaatimukset.

Tarjouspyyntö lähetettiin puitejärjestelyssä mukana oleville toimittajille 20.3.2023 tarjouspalvelu.fi kautta. Lisätietokysymykset hankintaan tuli esittää 29.3.2023 mennessä. Hankintaan saapui yksi kysymys ja siihen vastattiin 30.3.2023.

Määräaikaan 17.4.2023 klo 13 mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat kuusi tarjoajaa:

- Fimet Oy (FI04688826

- Flinno Oy (FI25995956)

- Hammasväline Oy (0881266–0)

- JH Hammastuote Oy (2184134-3)

- Plandent Oy (0112771-6)

- Unident Oy (2823729-6).

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen ja tarjousten täsmentäminen

Suun terveydenhuolto ja hankintapalvelut ovat tarkastaneet tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. Tarjousten täsmennyksiä pyydettiin kolmelta tarjoajalta. Kaikkien tarjousten todettiin täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset saatujen täsmennysten jälkeen.

Fimet Oy:tä pyydettiin 18.4.2023 täsmennystä tarjotun kaapiston runkomateriaalista ja kosteudenkestävyyden laatuluokasta sekä työtasojen materiaalista. Lisäksi Fimet Oy:tä pyydettiin täsmentämään tarjotun potilasvalaisimen säätömahdollisuuksia. Fimet Oy vastasi täsmennyspyyntöön 18.4.2023.

Flinno Oy:tä pyydettiin 18.4.2023 täsmennystä tarjotun kaapiston runkomateriaalista ja kosteudenkestävyyden laatuluokasta sekä työtasojen materiaalista. Flinno Oy vastasi täsmennyspyyntöön 18.4.2023.

JH Hammastuote Oy:tä pyydettiin 18.4.2023 täsmennystä tarjotun kaapiston runkomateriaalista ja kosteudenkestävyyden laatuluokasta sekä työtasojen materiaalista. JH Hammastuote Oy vastasi täsmennyspyyntöön 19.4.2023.

Laatuarviointi

Suun terveydenhuollon käyttäjistä koostuva työryhmä kävi 24.4.2023 arvioimassa laadulliset ja laatupisteytettävät ominaisuudet tarjotuista hammashoitoyksiköistä, potilastuoleista ja imulaitteistosta.

Työryhmässä oli yhteensä neljä ammattihenkilöä: yksi hammaslääkäri, yksi suuhygienisti ja kaksi hammashoitajaa. Jokainen arvioi ja pisteytti itsenäisesti hammashoitoyksikön ja potilastuolin ja imulaitteiston laadullisesti arvioitavat ominaisuudet. Laatupisteet ja laatuvertailupisteet ilmenevät päätöksen liitteestä 1.

Arviointityöryhmän tehtävänä oli arvioida ainoastaan tarjotun hammashoitoyksikön laadullisia, pisteytettäviä ominaisuuksia.

Valinta

Suun terveydenhuollon hankintatyöryhmä ja hankintapalvelut ovat käsitelleet 4.5.2023 hankintaan saatuja tarjouksia, tarjouksista tehtyä vertailua ja työryhmän arviointeja.

Vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Hammasväline Oy vertailuhinnalla 166 857,00 euroa (alv 0 %) ja kokonaisvertailupisteillä 99,20.

Yhteenveto tarjoajista, hinnoista, hintavertailupisteistä, laadusta saaduista pisteistä ja laatuvertailupisteistä sekä kokonaisvertailupisteistä ja on tämän päätöksen liitteenä 1.

Sopimus

Helsingin kaupunkia ja toimittajaa sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen.

Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

Hankinnasta tehdään valitulle toimittajille erillinen, kirjallinen tilaus.

Hankintavaltuudet

Terveys- ja päihdepalvelujen johtajan oikeus päättää hankinnasta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 14.2.2023 § 28.

This decision was published on 09.05.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai pyytämällä markkinaoikeudelta käsittelylupaa valituksen tekemiseksi taikka teke- mällä molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai- sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas- taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si- ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä- nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian- non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk- sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä- ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun- päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija ha- luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi- tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla
muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä käsittelylupaa.

Lupa on myönnettävä, jos

 • asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samankaltai-
  sissa asioissa tärkeää tai 
 • siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Käsittelylupahakemus ja valitus toimitetaan markkinaoikeudelle yhdes- sä.

Muutoksenhakuaika

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista.

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätök- sen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk- sen noudattamatta hankintalain mukaista odotusaikaa.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas- taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si- ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä- nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian- non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku- luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina- oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Käsittelylupaha- kemus ja valitus on toimitettava muutoksenhakuviranomaiselle viimeis- tään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen muutoksenhakuvi- ranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäi- vä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa käsittely- lupahakemuksen ja valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhakuviranomainen

Käsittelylupahakemus ja valitus tehdään markkinaoikeudelle. Markki-
naoikeuden asiointiosoitteet ovat seuraavat:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal- velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Muutoksenhakuasiakirjan muoto ja sisältö

Muutoksenhakuasiakirja, joka sisältää käsittelylupahakemuksen ja vali-
tuksen, on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati- muksen kirjallisesta muodosta.

Käsittelylupahakemuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • peruste, jolla käsittelylupaa haetaan
 • syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että käsittelyluvan myöntämiselle 
  on olemassa edellä mainittu peruste.

Valituksessa on ilmoitettava

 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös 
  ei kohdistu valittajaan.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja
yhteystiedot. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos muutoksenhakuasiakirjan laatijana on joku muu henkilö, asiakirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voi- daan lähettää (prosessiosoite). ). Mikäli muutoksenhakija on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mi- hin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakir- jat.

Muutoksenhakuasiakirjaan on liitettävä

 • muutoksenhaun kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk- sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi- tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan hankintalaissa määritellyn odotusajan kuluttua. Pui- tejärjestelyihin perustuvien hankintojen osalta hankintayksikkö voi teh- dä hankintasopimuksen ennen odotusajan päättymistä, mutta tällöin
valitusaika on 14 vuorokauden sijasta 30 vuorokautta päätöksen tie- doksisaannista.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Eeva Rantala, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 42539

eeva.rantala@hel.fi

Decisionmaker

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja