Virkojen perustaminen, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, 65 virkaa 1.4.2023 lukien

HEL 2023-002983
More recent handlings
Case 2. / 162 §

Virkojen perustaminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle 1.4.2023 lukien

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus perusti sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen seuraavat 62 uutta virkaa 1.4.2023 lukien:

lastenkodinjohtaja
yksi virka,
sosiaalityöntekijä
19 virkaa,
sosiaaliohjaaja
36 virkaa,
johtava sosiaalityöntekijä
yksi virka,
johtava sosiaaliohjaaja
yksi virka,
vammaisten sosiaalityön päällikkö
yksi virka,
psykologi
yksi virka ja
johtava ohjaaja
kaksi virkaa.

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Perustettavaksi esitettävien virkojen tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä, sillä niissä tehdään muun muassa toisen etuun, oikeuteen tai velvollisuuteen vaikuttavia päätöksiä.

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi nuorten palvelut ja aikuissosiaalityön palvelun eri alayksiköihin 15 sosiaalityöntekijän virkaa, 29 sosiaaliohjaajan virkaa, yksi johtavan sosiaaliohjaajan virka ja yksi johtavan sosiaalityöntekijän virka.

Edellä mainitut tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska tehtäviin kuuluu sosiaalihuoltolain mukainen toimeentulotukipäätösten tekeminen.

Vammaistyön palveluun esitetään perustettavaksi eri alayksiköihin kaksi sosiaaliohjaajan virkaa, yksi sosiaalityöntekijän virka, yksi johtavan ohjaajan virka, yksi psykologin virka ja yksi vammaisten sosiaalityön päällikön virka.

Edellä mainitut tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska tehtäviin kuuluu sosiaalihuoltolain mukainen toimeentulotukipäätösten tekeminen sekä virkasuhteessa olevan esihenkilön sijaisena toimiminen. Lisäksi vammaistyössä johtavan ohjaajan tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska tehtäviin kuuluu rajoituspäätösten tekemistä.

Lastensuojelun palvelun eri alayksiköihin esitetään perustettavaksi kolme sosiaalityöntekijän virkaa, yksi lastenkodin johtajan virka ja johtavan ohjaajan virka. Lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveyspalveluihin puolestaan esitetään perustettavaksi viisi sosiaaliohjaajan virkaa. Edellä mainitut tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska henkilöt tekevät yksilöhuoltoa koskevia päätöksiä, kuten palvelutarpeen arviointia, sekä toimivat virkasuhteessa olevan esihenkilön sijaisena.

Perustettaviksi esitettäville viroille on varattu määräraha toimialan talousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettaviksi esitettyjen virkojen palkat on määritelty SOTE-sopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtäväkohtaisiksi kuukausipalkoiksi on päätetty:

vammaisten sosiaalityön päällikkö
4 823,47 €,
lastenkodinjohtaja
3 896,46 €,
johtava sosiaalityöntekijä
3 839,09 €,
psykologi
3 695,59 €,
johtava sosiaaliohjaaja
3 646,80 €,
sosiaalityöntekijä
3 626,01 €,
johtava ohjaaja
3 557,65 €,
sosiaalityöntekijä (18 virkaa)
3 510,75 €,
johtava ohjaaja
3 335,38 €,
sosiaaliohjaaja (34 virkaa)
2 744,15 € ja
sosiaaliohjaaja (2 virkaa)
2 734,50 €.
 

Kaupunginhallitus päätti viran perustamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

This decision was published on 22.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi