Lausuntopyyntö, asetusluonnos asetukseksi joukkoliikenteen tarkastusmaksujen suuruudesta, liikenne- ja viestintäministeriö

HEL 2023-003011
More recent handlings
Case 14. / 209 §

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle asetusluonnoksesta joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus antoi liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus ei puolla esitystä tarkastusmaksun korottamiseksi 100 euroon Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) toimivalta-alueen järjestämässä joukkoliikenteessä nykyisen 80 euron sijaan.

Tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 100 euroon ei ole perusteltua. Liikennejärjestelmän oikeinkäyttöä sekä tähän ohjaavia virhe- ja tarkastusmaksuja on syytä arvioida kokonaisuutena. Pysäköintivirhemaksun suuruus on Helsingissä maksuvyöhykkeestä riippuen 60–80 euroa. Joukkoliikenteen tarkastusmaksun ei ole perusteltua olla suurempi kuin pysäköintivirhemaksun. Toisin kuin liputta matkustamisesta, väärästä pysäköinnistä voi aiheutua haittaa tai vaaraa myös kolmansille osapuolille, esimerkiksi joukkoliikenteen sujuvuudelle.

Vuotuisista tarkastusmaksutuloista jää jo nyt saamatta merkittävä osa, mikä osaltaan osoittaa sen, että maksulla tavoitellut taloudelliset vaikutukset jäävät jo nykyisellään osittain saavuttamatta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Korvataan päätösehdotus seuraavalla:

"Kaupunginhallitus antaa liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus ei puolla esitystä tarkastusmaksun korottamiseksi 100 euroon Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) toimivalta-alueen järjestämässä joukkoliikenteessä nykyisen 80 euron sijaan.

Tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 100 euroon ei ole perusteltua. Liikennejärjestelmän oikeinkäyttöä sekä tähän ohjaavia virhe- ja tarkastusmaksuja on syytä arvioida kokonaisuutena. Pysäköintivirhemaksun suuruus on Helsingissä maksuvyöhykkeestä riippuen 60–80 euroa. Joukkoliikenteen tarkastusmaksun ei ole perusteltua olla suurempi kuin pysäköintivirhemaksun. Toisin kuin liputta matkustamisesta, väärästä pysäköinnistä voi aiheutua haittaa tai vaaraa myös kolmansille osapuolille, esimerkiksi joukkoliikenteen sujuvuudelle.

Vuotuisista tarkastusmaksutuloista jää jo nyt saamatta merkittävä osa, mikä osaltaan osoittaa sen, että maksulla tavoitellut taloudelliset vaikutukset jäävät jo nykyisellään osittain saavuttamatta."

Kannattaja: Minja Koskela

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Matias Pajula, Marcus Rantala, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.

See table with voting results

Juhana Vartiainen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavilla perusteluilla:

HSL:n lippuhinnoissa on jo nyt huomattava korotuspaine, eikä sitä ole syytä edelleen voimistaa signaloimalla sallivaa suhtautumista lainvastaiseen liputta matkustamiseen. Kysymys kytkeytyy myös laajemmin hyvinvointijärjestelmien ja -palvelujen rahoitukseen ja suhtautumiseen niitä tukevien legitiimien ja välttämättömien verojen ja maksujen perintään.

Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Matias Pajula, Daniel Sazonov ja Maarit Vierunen jättivät eriävän mielipiteen samoin perusteluin.

Äänestys 1

Ayes: Esityksen mukaan

Noes: Korvataan päätösehdotus seuraavalla: "Kaupunginhallitus antaa liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta seuraavan lausunnon: Kaupunginhallitus ei puolla esitystä tarkastusmaksun korottamiseksi 100 euroon Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) toimivalta-alueen järjestämässä joukkoliikenteessä nykyisen 80 euron sijaan. Tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 100 euroon ei ole perusteltua. Liikennejärjestelmän oikeinkäyttöä sekä tähän ohjaavia virhe- ja tarkastusmaksuja on syytä arvioida kokonaisuutena. Pysäköintivirhemaksun suuruus on Helsingissä maksuvyöhykkeestä riippuen 60–80 euroa. Joukkoliikenteen tarkastusmaksun ei ole perusteltua olla suurempi kuin pysäköintivirhemaksun. Toisin kuin liputta matkustamisesta, väärästä pysäköinnistä voi aiheutua haittaa tai vaaraa myös kolmansille osapuolille, esimerkiksi joukkoliikenteen sujuvuudelle. Vuotuisista tarkastusmaksutuloista jää jo nyt saamatta merkittävä osa, mikä osaltaan osoittaa sen, että maksulla tavoitellut taloudelliset vaikutukset jäävät jo nykyisellään osittain saavuttamatta."

Member Political group
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Close
Member Political group
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
Kokoomuksen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 4 0 0
Close

Kaupunginhallitus antaa liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus puoltaa esitystä tarkastusmaksun korottamiseksi 100 euroon Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) toimivalta-alueen järjestämässä joukkoliikenteessä nykyisen 80 euron sijaan.

Joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain (469/1979, jäljempänä tarkastusmaksulaki) 5 §:n mukaan tarkastusmaksu on enintään 40 kertaa niin suuri kuin linja-autoliikenteen alin aikuisen kertamaksu kysymyksessä olevan julkisyhteisön alueella tai halvimman junatyypin alin aikuisen kertamaksu. Tällä hetkellä joukkoliikenteen tarkastusmaksu on 80 euroa HSL:n ja Tampereen kaupungin joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alueilla sekä rautateiden joukkoliikenteessä.

HSL on esittänyt, että HSL-alueen joukkoliikenteen tarkastusmaksu korotettaisiin nykyisestä 80 eurosta 100 euroon. HSL:n mukaan liputta matkustamisen vuoksi siltä jää vuodessa saamatta lipputuloja arviolta 15–25 miljoonaa euroa ja liputtomuus on lisääntynyt viime vuosina. Liputta matkustavien osuus on ollut viime vuosina keskimäärin noin 4 prosenttia.

Tarkastusmaksun kohtuullisuutta arvioidessa esitystä 100 euron tarkastusmaksusta puoltaa se, että matkalippujen hinnat ovat nousseet vuodesta 2007, jolloin tarkastusmaksu korotettiin 80 euroon. Tarkastusmaksun on perusteltua seurata lippujen hintakehitystä, koska sen tavoitteena on vähentää liputta matkustamisen taloudellista kannattavuutta. Tarkastusmaksun rahamäärän tulee olla vaikuttava, jotta maksulla on ennalta estävyyttä.

Tarkastusmaksulaissa maksun enimmäismäärä määräytyy alimman aikuisen kertalipun mukaan. Ehdotettu 100 euron tarkastusmaksu on tarkastusmaksulaissa säädetyn enimmäismäärän mukainen (40x3,10 euroa=124 euroa). Tampereella, missä joukkoliikenteen tarkastusmaksu on 80 euroa, aikuisen alimman kertalipun hinta on 2,10 euroa (40x2,10 euroa=84 euroa). Jyväskylässä joukkoliikenteen tarkastusmaksu on 60 euroa ja aikuisen alimman kertalipun hinta lähimaksulla maksaessa on 1,95 euroa (40x1,95 euroa=74 euroa). Vuonna 2007 HSL-alueen alimman kertalipun hinta oli 2,20 euroa (40x2,20 euroa=88 euroa). On perusteltua, että tarkastusmaksun rahamäärä on suurempi alueella, jonka joukkoliikenteessä kertalipun hinta on korkeampi.

HSL on joustavoittanut ja helpottanut tarkastusmaksun suorittamista pidentämällä tarkastusmaksun maksuaikaa seitsemästä vuorokaudesta 30 vuorokauteen. Tarkastusmaksun voi myös maksaa kuluitta ja koroitta useammassa maksuerässä. Nämä HSL:n tekemät muutokset voivat vähentää maksujen laiminlyöntejä maksuvaikeuksien vuoksi.

Tarkastusmaksulakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että tarkastusmaksun korotusta harkittaessa tulisi ottaa huomioon suhde rikesakkomääriin. Vuonna 2020 voimaan tullut tieliikennelaki sisältää säännökset liikennevirhemaksusta, joka korvasi rikesakon. Ehdotettua 100 euron tarkastusmaksua ei voida pitää tässä merkityksessä erityisen ankarana seurauksena.

Close

Lausuntopyyntö

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta. Lausunto pyydetään antamaan osoitteessa lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön 31.3.2023 mennessä.

Asetusluonnos

Liikenne- ja viestintäministeriön asetusta joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta (932/2018) ehdotetaan muutettavaksi siten, että joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruus olisi 100 euroa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimivalta-alueellaan järjestämässään joukkoliikenteessä nykyisen 80 euron sijaan.

Tarkastusmaksun enimmäismäärästä säädetään joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain (469/1979) 5 §:ssä. jonka mukaan tarkastusmaksu saadaan vahvistaa enintään 40 kertaa niin suureksi kuin linja-autoliikenteen tai halvimman junatyypin alin aikuisten kertamaksu kysymyksessä olevan julkisyhteisön alueella. Lain 5 §:n mukaan tarkastusmaksun suuruudesta säädetään tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

Tarkastusmaksun korottamisen tavoitteena on vaikuttaa liputta matkustamisen kannattavuuteen. Tarkastusmaksulla ja riittävän suurella kiinnijäämisriskillä voidaan vähentää liputta matkustamista.

Close

Kaupunginhallitus 20.03.2023 § 187

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Close

This decision was published on 05.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Attachments

1. Lausuntopyyntö 28.2.2023
2. Lausuntopyyntö 28.2.2023, liite, joukkoliikenteen tarkastusmaksu Suomi 2023 luonnos fi
3. Lausuntopyyntö 28.2.2023, liite, Perustelumuistio

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.