Vahingonkorvaus, autovaurio, 19.2.2023, Arkadiankatu 35

HEL 2023-003035
More recent handlings
§ 259

Vahingonkorvausvaatimus, puun aiheuttama autovaurio

Tiimipäällikkö

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan esittämät vaatimukset ja perusteet

Hakija on 28.2.2023 esittänyt kaupungille määrältään 700 euron vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakija oli havainnut 19.2.2023 klo 10, että hakijan Arkadiankatu 35 kohdalle pysäköimän auton takalasin päälle oli tippunut iso oksa viereisestä puusta, ja lasi oli rikkoutunut. Hakija on toimittanut vaatimuksensa mukana kuvia vahinkopaikalta.

Sovellettavat säännökset

Kadun kunnossapitoon luetaan katualueella olevien istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden vastaavien laitteiden kunnossapito.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suoritusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Vahingon aiheuttanut puu on katualueen erotusalueella sijaitseva lehmus, joka on luokiteltu katupuuksi. Kaikki alueella olevat, katujen varsilla sijaitsevat puut kuuluvat tarkkailuun, ja niitä hoidetaan tarpeen mukaan.

Katualueilla puita tarkkaillaan silmämääräisesti jatkuvasti muiden töiden ohella ympäri vuoden. Vastaistutettujen, nuorten ja varttuvien puiden huonot oksarakenteet poistetaan. Liikenneväyliin rajautuvilla viheralueilla käytetään puiden vapaan ajokorkeuden runkokorkeuden 5 metrin saavuttavaa leikkaustapaa. Vanhojen puiden ylläpitoleikkauksissa poistetaan välitöntä vaaraa aiheuttavat oksat ja haarat. Leikkaustyöstä aiheutuneista repeämiä ja kuorivaurioita ei esiinny ja leikkauspinnat ovat siistejä.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

Vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kunnossapitäjän on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Alueen kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti tai että vallinneet olosuhteet ovat tehneet kunnossapitotyöt hyödyttömiksi tai että kunnossapidosta huolehtiminen olisi vahinkohetken olosuhteissa ollut ylivoimaista.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan Arkadiankadun varren puut on hoitoleikattu noin kaksi vuotta sitten, jonka jälkeen on käyty poistamassa yksittäisiä kuivia oksia. Hoitoleikkauksia on tehty myös talvella 2023. Asian on vahvistanut alueen puustoa hoitavat arboristit. Kunnossapito on saanut tiedon katkenneesta oksasta tämän vahingonkorvausvaatimuksen myötä.

Kaupungin palautejärjestelmään on saapunut yksi palaute katkenneesta puun oksasta kadulta 20.2.2023. Kaupungille saapuneet palautteet pyritään käsittelemään viiden arkipäivän kuluessa. Paikalla on tehty palautteen johdosta tarkastuskäynti, mutta katkennutta oksaa ei ole löytynyt. Saadun selvityksen mukaan puut kuivattavat oksiaan, ja kuivat kesät lisäävät kuivien oksien määrää.

Puunhoitoon erikoistuneet arboristit sekä alueen puutarhurit tekevät silmämääräistä seurantaa puustolle. Tarkkailua tapahtuu muiden töiden ohella viikoittain, ja kesäkaudella useammin. Mikäli puussa havaitaan seurannan yhteydessä näkyvää vikaisuutta, tarkemmista mittavälinein tehtävistä puun kuntokartoituksista sovitaan tapauskohtaisesti.

Ilmatieteenlaitoksen Helsingin Kumpulan säämittausaseman mittaustietojen mukaan vahinkoa edeltävänä päivänä 18.2.2023 klo 1 lumen syvyydeksi on mitattu 5 cm. Lumisade on alkanut 18.2.2023 klo 1 vähäisenä, ja jatkunut koko vuorokauden ajan ajoittaisena tai vähäisenä. Vuorokauden vaihtuessa lumen syvyys on ollut 21 cm. Vahinkopäivänä 19.2.2023 klo 9 lumen syvyys on ollut 23 cm. Tuulen nopeus on vahinkoa edeltävänä päivänä 18.2.2023 vaihdellut 1,3 m/s ja 9,9 m/s välillä. Vahinkopäivänä 19.2.2023 ennen klo 10 tuulen nopeus on vaihdellut 1,7 m/s ja 3 m/s välillä. Puuskanopeus on ollut 18.2.2023 enimmillään 16,6 m/s ja 19.2.2023 enimmillään 5,3 m/s.

Puun oksalle kerääntyvä lumi, kohtalainen ja navakka tuuli sekä kovat tuulenpuuskat saattavat aiheuttaa puiden oksien tippumista.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Vahingonkorvausvastuu edellyttää tuottamusta. Puusta ei ole tullut ilmoituksia kaupungille ennen vahinkoa. Saadun selvityksen perusteella alueen puustoa hoidetaan säännöllisesti ja tarkkaillaan viikoittain, eikä ole ollut mitään syytä epäillä puun terveyttä. Tervekin puu voi tiputtaa välillä yksittäisiä oksia. Vahingon aiheuttaneessa puussa ei ole ollut mitään sellaista näkyvää vikaa, joka olisi edellyttänyt hoitotoimenpiteisiin ryhtymistä ennen oksan tippumista. Ennen vahinkoa lumen syvyys on noussut lyhyessä ajassa 18 cm, ja vahinkoa edeltäneen päivän aikana on esiintynyt kohtalaista ja navakkaa tuulta sekä kovia tuulenpuuskia. Sekä puiden oksille kerääntyvä lumi ja että tuuli saattavat aiheuttaa oksien tippumista.

Edellä esitetyn perusteella asiassa ei ole tapahtunut kunnossapidon laiminlyöntiä. Kaupungin puolelta ei ole todettavissa tahallisuutta tai tuottamusta. Näin ollen kaupunki katsoo, ettei se ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1 - 4 §, 14 §

Toimivalta päätöksenteossa

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 45 mukaan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5.000 euroa.

This decision was published on 09.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Eeva-Maria Mattila, valmistelija, puhelin: 09 310 34957

kymp.korvausasiat@hel.fi

Decisionmaker

Inkeri Lehmusoksa
tiimipäällikkö