Toimintakertomus vuodelta 2022, tarkastustoimi

HEL 2023-003229
More recent handlings
Case 3. / 24 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston toimintakertomus 2022

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä tarkastuslautakunnan ja
-viraston vuoden 2022 toimintakertomuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hallintojohtaja on tehnyt 2.2.2011 § 7 päätöksen virastojen ja laitosten toimintakertomuksista. Ohjeen mukaan toimintakertomuksen tulee tarjota lukijalleen selkeästi ja havainnollisesti tietoja viraston kertomusvuoden toiminnasta, asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, taloudesta, henkilöstöstä sekä organisaatiosta. Toimintakertomuksessa on lisäksi aina kerrottava olennaiset toiminnassa ja organisaatiossa tapahtuneet muutokset. Lautakunnan hyväksymä toimintakertomus lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Close

This decision was published on 20.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa@hel.fi