Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla tilaomaisuusyksikön eräille henkilöille hankintojen tekemisestä

HEL 2023-003300
More recent handlings
§ 3

Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla tilaomaisuusyksikön eräille henkilöille hankintojen tekemisestä vuonna 2023

Yksikön päällikkö

Päätös

Tilat-palvelun Tilaomaisuusyksikön päällikkö päätti, että jäljempänä mainituilla työsuhteessa olevilla henkilöillä on oikeus yksikön päällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, edellyttäen että

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
- jos kyseessä on investointimäärärahalla toteutettava hankinta, kyseisestä hankinnasta on tehty tarveselvitys ja sitä varten on olemassa hanke, jolle on varattu määräraha
- jos kyseessä on kunnossapitokorjaus, tulee hankinnan sisältyä kunnossapitobudjettiin
- hankinnan toteutuksessa noudatetaan toimialan omia ohjeita hankinnoista, hankintalainsäädäntöä, hallintosääntöä, talousarvion noudattamisohjeita ja harmaan talouden torjuntaohjetta
- toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä jäljempänä henkilön
kohdalla mainittua euromäärää (arvonlisäveroton arvo)
- hankinta ei edellytä päätöstä tarjouskilpailun ratkaisemisesta

**********

Hankinnat on dokumentoitava tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä työnjohdollinen määräys on voimassa 1.1.2023 alkaen 31.12.2023 saakka.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan viranhaltija voi oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla, mikäli se on toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta tarpeen. Yllä mainitut oikeudet ovat tarpeen toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta.

This decision was published on 07.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31851

pasi.lonnberg@hel.fi

Decisionmaker

Pasi Lönnberg
yksikön päällikkö